NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlacove spravy

   

  Legislatíva

  Potravinárstvo, národná legislatíva

  Zákon č. 376/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách

  Zákon č. 30/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 36/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 42/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 349/2011 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 114/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 342/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

  Zákon č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

  Zákon č. 140/2010 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktoré sú potraviny

  Zákon č. 55/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

  Zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu

  Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

  Zákon č. 240/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 241/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 90/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (aktualizácia zákona účinná od 1.1.2017)

  Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zákon č. 63/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  Zákon č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce (aktualizácia zákona účinná od 1.5.2018)

  Potravinový kódex a jeho príslušné časti (zdroj: ŠVPS SR)

  Vyhláška č.81/2018 Z.z. – Vyhláška MPRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.243/2015 Z.z. o požiadavkách na označovanie potravín

  Vyhláška č. 7/2017 Z.z. – Vyhláška MPRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 44/2012 Z.z. o ovocných džemoch, rôsoloch,  marmeládach, a sladenom gaštanovom pyré

  Vyhláška č.385/2016 Z.z. – Vyhláška MPRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.99/2012 Z.z. o hlbokomrazených potravinách

  Vyhláška č.83/2016 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o mäsových výrobkoch

  Vyhláška č. 343/2016 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o niektorých výrobkoch z mlieka

  Vyhláška č. 179/2016 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko

  Vyhláška č. 180/2016 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

  Vyhláška č. 243/2015 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o požiadavkách na označovanie potravín

  Vyhláška č. 127/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o označovaní potravín

  Vyhláška č. 66/2015 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

  Vyhláška č. 17/2015 Z.z. – Vyhláška MPRV SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvojja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z.z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z.z.

  Vyhláška č.163/2014 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa

  Vyhláška č. 40/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o kakau a čokoláde

  Vyhláška č. 42/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených pre ľudskú spotrebu

  Vyhláška č.425/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich

  Vyhláška č. 37/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR, ktorou sa upravujú niektoré cukry

  Vyhláška č. 39/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o kávových a čakankových extraktoch

  Vyhláška č. 43/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o zahustenom mlieku, sušenom mlieku, kazeínoch a kazeinátoch

  Vyhláška č. 44/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré

  Vyhláška č. 423/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR o mäse jatočných zvierat

  Vyhláška č. 424/2012 Z.z. – Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na jedlé tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

  Vyhláška č. 373/2015 Z.z. – Vyhláška MZP SR o rozšírení zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

  Vyhláška č. 371/2015 Z.z. – Vyhláška MZP SR k zákonu o odpadoch

  Vyhláška č. 537/2011 Z.z. – Vyhláška MF SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)

  Vyhláška č. 206/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke

  Predpis č. 207/2000 Z.z. – Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o označenom spotreb. balení

  Vyhláška č. 210/2000 Z.z. – Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR o meradlách a metrolog. kontrole

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky 100/2016 z 27. januára 2016, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam.

  Potravinárstvo, legislatíva EÚ

  2016/1189 umiestnenie mlieka ošetreného UV žiarením – VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1189 z 19. júla 2016, ktorým sa povoľuje umiestnenie mlieka ošetreného UV žiarením ako novej potraviny na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom C(2016) 4565].

  2016/922 povolený vstup čerstvého mäsa do Únie – VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/922 z 10. júna 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup čerstvého mäsa do Únie.

  2016/1053 stanovenie reprezentatívnych cien – VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) z 28. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

  2016/854 zdravotné tvrdenia o potravinách – NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/854 z 30. mája 2016, ktorým sa povoľujú určité zdravotné tvrdenia o potravinách, iné ako tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012.

  2015/2283  o nových potravinách – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001.

  2015/2002 preprava odpadu –  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2002 z 10. novembra 2015, ktorým sa menia prílohy IC a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu.

  2015/1832 – zmena prílohy II. nar. 1333/2008 – NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1832 z 12. októbra 2015, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  1333/2008, pokiaľ ide o používanie erytritolu (E 968) ako zvýrazňovača vône a chuti v ochutených nápojoch so zníženou energetickou hodnotou alebo bez pridaných cukrov.

  2015/1760 –  zmena prílohy I. nar. 1334/2008 – NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1760 z 1. októbra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie aromatickej látky p-menta-1,8-dién-7-al zo zoznamu Únie.

  2015/1725 – prídavné látky (E243) – NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1725 z 28. septembra 2015, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o etyl-N-dodekanoyl-L-arginát (E 243).