NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Na veku záleží

  Spoločne dokážeme viac!
  Pilierom  vzdelávacieho  projektu  spoločenskej  zodpovednosti  na  zamedzenie  predaja  tabakových  výrobkov
  neplnoletým  Na  veku  záleží  je  nielen  dlhodobé  a systematické  vzdelávanie  predajcov  ohľadom  Zákona
  č.377/2004  Z.z.  o  ochrane  nefajčiarov   ,  ale  aj  spolupráca  naprieč  trhom.  Nesmierne  dôležitá  je  aj spätná
  väzba  od  samotných  predajcov  tabakových  výrobkov  zo  všetkých  kútov   Slovenska.  Na  základe  takejto
  spolupráce  sa  snažíme  z roka  na  rok  napĺňať  ciele  projektu  a vzdelávať  nielen  odbornú  verejnosť,  ale
  upozorňovať  na  práva  a povinnosti  vyplývajúce  zo  Zákona  aj  širokú  laickú  verejnosť   v častiach,  ktoré  sa
  dotýkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým.

  Aké sú naše dlhodobé ciele?
  –  Dosiahnuť rôznymi aktivitami a formami komunikácie  zlepšenie znalosti  a dodržiavanie  zákona O ochrane
  nefajčiarov v častiach, ktoré sa týkajú odmietnutia predaja neplnoletým a jeho uplatňovania pracovníkmi
  obchodu a služieb v praxi.
  –  Vyškoliť   každý  rok  viac  ako  20  000  pracovníkov  obchodných  sietí,  pracovníkov  v   HoReCa  segmente,
  nezávislých predajcov tabakových výrobkov prostredníctvom školení a formou eLearningu.
  –  Upozorňovať  verejnosť  aké  sú  práva  a povinnosti  predávajúcich  a  kupujúcich  pri  kúpe  tabakových
  výrobkov, ktoré vyplývajú zo Zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.
  –  Dlhodobou  výzvou   komunikácie  prostredníctvom  projektu  s  laickou  verejnosťou  je  dosiahnutie  zmeny
  morálneho  nastavenia  spoločnosti  smerom   k  prirodzenému  odmietnutiu   tolerovania  predaja
  tabakových výrobkov neplnoletým. Dosiahnuť, aby táto téma bola predmetom celospoločenskej diskusie.
  –  Zlepšiť  pracovné  návyky  a  dôsledné  dodržiavanie  Zákona  o  Ochrane  nefajčiarov  u  predajcov     v
  spolupráci  so  Slovenskou  obchodnou  inšpekciou  na  základe  ohláseného  termínu  kontroly  predaja
  tabakových výrobkov.
  –  Získať  nových  partnerov  a snažiť  sa  o ich  aktívny  prístup  k  vzdelávaciemu  projektu  spoločenskej
  zodpovednosti Na veku záleží.

  Aktuálne dôvody prekážok dodržiavania zákona v praxi
  –  Zhoršujúce  sa  morálne  nastavenie  spoločnosti  v oblasti  tolerovania  predaja  tabakových  výrobkov
  neplnoletým
  –  Stále ťažší odhad veku kupujúceho
  –  Stúpajúca neochota preukázať sa dokladom totožnosti
  –  Nové spôsoby neplnoletých, ako sa dostať k tabakovým výrobkom
  –  Vysoká miera fluktuácie v obchode a službách
  –  Stupňujúca sa netrpezlivosť až niekedy arogancia spotrebiteľov
  –  Rozdiely medzi väčšími a menšími aglomeráciami.

  Dodržiavanie zákona meriame prostredníctvom kontrol SOI
  Spolupráca  so  Slovensko  obchodnou  inšpekciou  (SOI)  je  ukážkovým  príkladom  úspešnej  spolupráce  štátu
  s podnikateľskou verejnosťou s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákonov SR. Táto spolupráca prináša zlepšenie
  pracovných návykov v súlade so zákonom o Ochrane nefajčiarov pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým.

  Gestormi projektu sú:
  Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Slovenské združenie značkových výrobcov.

  patrame-po-vasom-veku

  Zdroj: INCOMA Slovakia, s.r.o.