Čo prináša novela zákona o potravinách?

Zdroj: retailmagazin.sk , Autor: Jana Kuklova

Dátum: 10. júna 2022

Zdroj: retailmagazin.sk

Zdroj: retailmagazin.sk

Na základe novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, s účinnosťou od 1.7.2022, boli prijaté zmeny, ktoré vítajú a vnímajú pozitívne obchodníci i zástupcovia výrobcov.

Možnosť darovať, či ďalej za určitých podmienok predávať potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti, zrušenie povinného podielu slovenských potravín v reklamných materiáloch, regulácia exportu strategických surovín a zníženie pokút sú najdôležitejšie a pre obchod i spotrebiteľov prínosné zmeny novely zákona o potravinách.


Potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti


V novele sa upravuje možnosť využitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Tie sa budú môcť ďalej predávať, avšak iba vtedy, ak budú bezpečné. Uvedené potraviny musia byť zreteľne označené a umiestnené oddelene od ostatných potravín. Prevádzkovateľ s predajnou plochou väčšou ako 400 m² je povinný najneskôr 48 hodín pred umiestnením potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti, na trh ponúknuť tieto potraviny najmenej jednej charitatívnej organizácii. Ak charitatívna organizácia do 48 hodín od ponuky neprejaví záujem o tieto potraviny alebo ich odmietne, môže ich obchodník ďalej predávať. „Možný predaj a darovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti je významnou zmenou, ktorú pocítime všetci. Je to nielen správne, ale aj ekologické riešenie, ktoré zabráni enormnému plytvaniu s potravinami,“ uvádza Nadežda Machútová, prezidentka Zväzu obchodu SR.

Zrušené povinné podiely v letákoch


V novele zákona o potravinách bol zrušený povinný 50 %-tný podiel slovenských potravín v reklamných materiáloch. Predajcovia potravín, vrátane predaja na diaľku, sú pri propagácii a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín prostredníctvom letáku, reklamného časopisu alebo inej obdobnej formy komunikácie povinný uviesť na ktorejkoľvek strane propagačného letáku informáciu o percentuálnom podiele poľnohospodárskych výrobkov a potravín vyrobených v Slovenskej republike.

„Povinný podiel slovenských potravín v letákoch bol flagrantným porušením európskeho práva, ktoré namietala samotná Európska komisia. Takéto kritérium nebolo pre obchodníkov nikdy rozhodujúce pri promočných akciách. Touto zmenou zákona dochádza konečne k náprave doterajšej nezmyselnej povinnosti,“ komentuje zmenu N. Machútová. Zmena nastala v tom, že si obchodné spoločnosti budú môcť sami určiť, ktoré výrobky do letákov zaradia, resp. ktoré nie, a aj to, koľko priestoru im vyčlenia.

Regulácia exportu a zníženie pokút

Každý väčší pripravovaný export potravinárskych komodít s objemom nad 400 ton mesačne bude musieť slovenský vývozca hlásiť štátu. Štát prehodnotí, či daný obchod nespôsobí nedostatok domácej ponuky surovín. Zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít, ktorých by sa mala regulácia týkať, určí vykonávací predpis, ktorý stanoví aj ich kritické skladové zásoby. Regulácia sa dotkne hlavne vývozov obilia a olejnín. Podnikatelia, ktorých sa daná regulácia týka, budú musieť dvakrát do roka, vždy k 10. augustu a 10. januáru, hlásiť ministerstvu množstvo skladových zásob. V novele zákona sa ďalej upravuje minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré už bola pokuta uložená. Pokuta sa znižuje na 4- násobok sadzby pokuty, a teda najmenej 4 000 €. Reťazcom by po novom nemali hroziť likvidačné pokuty, ktoré často spôsobovali aj úplné zatvorenie dotknutej prevádzky.


„Oceňujeme razantnú zmenu prístupu pri ukladaní pokút. Doterajšie miliónové pokuty boli likvidačné a nemali obdobu na jednotnom európskom trhu. Súčasné znenie zákona rešpektuje princíp proporcionality, ktorý patrí medzi základné princípy úniového práva. Rozpätie sankcií od 4 000 do 2 mil. €, ktoré sa ukladajú pri opakovaných závažných porušeniach zákona, poskytuje dostatočný priestor na vyhodnotenie závažnosti správneho deliktu, ako aj reálnej ekonomickej schopnosti sankcionovaného subjektu uloženú pokutu znášať. Táto zmena je konečne v súlade aj s judikatúrou Súdneho dvora EÚ,“ vysvetľuje N. Machútová. A dodáva, že novela zákona o potravinách je výsledkom zmeny pohľadu, prístupu a konštruktívnej komunikácie s obchodníkmi zo strany vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Obchodníci oceňujú zmeny

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) takisto víta schválenie novely zákona o potravinách, ktorú odsúhlasilo plénum Národnej rady SR a vníma ju ako krok správnym smerom. „Oceňujeme zmenu prístupu súčasnej vlády a parlamentu k filozofii tohto zákona, ktorý prináša odklon od represívneho ku konštruktívnejšiemu nahliadaniu na predaj a bezpečnosť potravín pri predaji na Slovensku. Zároveň vnímame zmeny v zákone ako nápravu protiprávneho stavu nastoleného v minulosti,“ zdôrazňuje Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Výrobcovia a dovozcovia potravín zastúpení v Slovenskom združení pre značkové výrobky majú taktiež podobný pohľad. „Vďaka tomuto Slovensko odstráni zo svojej legislatívy narušenie princípov jednotného trhu Európskej únie, voči čomu namietala Európska komisia. V ekonomicky náročnom období sa uvoľnia pravidlá pre uvádzanie akciového tovaru. Zrušenie povinného zastúpenia domácich produktov v propagačných materiáloch vytvorí rovnaké pravidlá pre všetkých a zabezpečí aj viac možností voľby pre spotrebiteľov. Poslanci NRSR akceptovali výhrady popísané v infringemente Európskej komisie z júla 2020,“ konštatuje Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ, Slovenské združenie pre značkové výrobky. Slovenské združenie pre značkové výrobky podporuje také nástroje na podporu slovenského potravinárstva, ktoré budú férové pre všetkých.

Prínos pre obchod, spotrebiteľov i producentov

SAMO vníma novelu zákona o potravinách ako prínosnú pre všetkých účastníkov trhu. Oceňuje, že predmetná novela rieši najpálčivejšie problémy spôsobené predchádzajúcim znením zákona, ktoré viedli až k infringementu Európskej komisie voči Slovenskej republike, ako aj k viacerým súdnym sporom.

Bolo to spôsobené predovšetkým uzákonením povinnej propagácie slovenských potravín v reklamných materiáloch obchodníkov, ako aj drastickými miliónovými pokutami aj za nepatrné previnenia, ktoré nijak neohrozovali spotrebiteľov alebo bezpečnú prevádzku obchodu. Nové znenie zákona o potravinách je do veľkej miery výsledkom celkovej zmeny prístupu súčasného vedenia ministerstva pôdohospodárstva k predajcom na Slovensku. Vďaka tomu sa podarilo docieliť aj ďalšie pozitívne opatrenia, z ktorých budú profitovať nielen spotrebitelia, ale aj slovenskí producenti potravín. Napríklad deklaráciu o udržaní cenovej stability základných potravín alebo dohodu o poskytovaní údajov o predaji potravín, ktorá má za cieľ lepšie nastavenie podporných schém pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov,“ upozorňuje M. Krajčovič.

Novela zákona o potravinách je výsledkom skoro dvojročného procesu prípravy. Prešla dvoma kolami pripomienkového konania a v samotnom parlamente boli predložené dva významné pozmeňujúce návrhy. „Novela zákona o potravinách prináša v rámci slovenského potravinového práva významné zmeny. Oceňujeme snahu o zníženie množstva potravinového odpadu zavedením predaja potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, ako aj prijaté opatrenia na zvýšenie transparentnosti úradnej kontroly potravín. Zavedenie niektorých inštitútov však bolo navrhované bez predchádzajúcej odbornej diskusie so zainteresovanými subjektami a v rozpore s platnou legislatívou. Ďalšie zmeny tak dôležitého zákona by preto mali vyplynúť so záverov odbornej pracovnej skupiny,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.