STANOVY

Dátum: 21. januára 2021

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
(úplné znenie)

Slovenská aliancia moderného obchodu
(SAMO)

Článok I.
Základné ustanovenia
 1. Názov občianskeho združenia je Slovenská aliancia moderného obchodu (ďalej len „združenie“). Skrátená verzia názvu Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorú je možné používať je „SAMO“.
 2. Sídlom združenia je Bojnická 3, 831 04 Bratislava.
 3. Združenie je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením fyzických osôb, fyzických osôb -podnikateľov a právnických osôb. Združenie je zamerané na vytváranie podmienok pre rozvoj moderného obchodu a služieb na Slovensku.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok II.
Ciele činnosti združenia
 1. Cieľom a poslaním združenia je najmä:
  a) zasadzovať sa, obhajovať sa a chrániť záujmy moderného obchodu, ktoré sú na prospech celého podnikateľského prostredia, vrátane potrieb a zohľadnenia očakávaní spotrebiteľov;
  b) zachovávať a podporovať zdravú hospodársku súťaž v sektore obchodu;
  c) dbať na dodržiavanie formálnych aj neformálnych (etických) pravidiel v prostredí obchodu, a tak aktívne prispievať k jeho ďalšiemu rozvoju, skvalitňovaniu produktov a služieb, v záujme hlavného cieľa združenia, ktorým je spokojnosť zákazníkov;
  d) samostatne, ale aj v spolupráci s inými podnikateľskými združeniami zaujímať stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam, s dôrazom na tie, ktoré ovplyvňujú prostredie moderného obchodu na Slovensku;
  e) zasadzovať sa za zvýšenie autority a prestíže obchodu na Slovensku, viesť vecný a otvorený dialóg s odbornou, ako aj laickou verejnosťou a v tomto dialógu hľadať a nachádzať spoločne cestu ďalšieho rozvoja moderného obchodu na Slovensku.
 2. Moderný obchod predstavuje odvetvie, v ktorom sa prelínajú záujmy širokého spektra dotknutých strán, od výrobcov a dodávateľov, distribútorov, štátnych a regulačných orgánov a v neposlednom rade spotrebiteľov, pre ktorých je obchod súčasťou ich každodenného života a napĺňaním ich každodenných potrieb. Moderný obchod sa pri svojej činnosti opiera najmä o novodobé zistenia, poznatky a závery, ktoré aplikuje v praxi v súlade s etickými princípmi, pričom sa hlási k princípom zodpovedného podnikania špeciálne v nákupe k princípom trvalo udržateľného rozvoja vo vzťahu k životnému prostrediu, surovinovým zdrojom.
Článok III.
Členstvo a poplatky súvisiace s členstvom
 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov ako aj fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami.
  Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Rozlišujú sa štyri kategórie členov:
  a) stáli členovia;
  b) členovia;
  c) mimoriadni, tzv. čestní členovia;
  d) pridružení členovia.
 3. Stálymi členmi združenia sú:
  a) BILLA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037;
  b) dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781;
  c) Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164;
  d) Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783;
  e) METRO Cash & Carry SR s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45 952 671 a
  f) TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 321 828.
 4. Členstvo v združení a pridružené členstvo v združení vzniká na základe vyplnenej prihlášky doručenej združeniu a na základe schválenia členstva alebo pridruženého členstva predstavenstvom.
 5. Členom združenia podľa bodu 3.2 písm. b) týchto stanov sa môže stať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba z oblasti maloobchodu alebo veľkoobchodu.
 6. Mimoriadne tzv. čestné členstvo v združení vzniká na návrh ktoréhokoľvek existujúceho člena schváleného predstavenstvom. Za čestného člena môže byť navrhnutá fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá svojím postavením alebo činnosťou v rámci kultúrneho, vzdelávacieho alebo súkromného pôsobenia koná v súlade s cieľmi združenia.
 7. Pridruženým členom združenia podľa bodu 3.2 písm. d) týchto stanov sa môže stať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba z oblasti maloobchodu alebo veľkoobchodu.
 8. Práva stálych členov a členov:
  a) podieľať sa na činnosti združenia;
  b) voliť a byť volení do orgánov združenia;
  c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko;
  d) byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 9. Povinnosti stálych členov a členov:
  a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy a iné interné dokumenty združenia;
  b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti;
  c) podľa rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia;
  d) riadne a včas platiť príspevky;
  e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia;
  f) zachovávať mlčanlivosť v zmysle Článku XI. týchto stanov.
 10. Práva a povinnosti mimoriadnych tzv. čestných členov:
  a) zúčastňovať sa a podieľať na činnosti združenia bez hlasovacieho práva;
  b) byť informovaní na požiadanie o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia;
  c) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy a iné interné dokumenty združenia;
  d) zachovávať lojálnosť voči združeniu a jej členom a diskrétnosť voči tretím stranám;
  e) zachovávať mlčanlivosť v zmysle Článku XI. týchto stanov.
 11. Práva a povinnosti pridružených členov:
  a) zúčastňovať sa a podieľať na činnostiach združenia podľa písm. b) a c) tohto bodu bez hlasovacieho práva;
  b) zúčastňovať sa na činnosti príslušnej pracovnej skupiny v rozsahu podľa Článku IX. týchto stanov;
  c) byť informovaní na požiadanie o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia, ktoré sa bezprostredne týkajú činnosti a rozhodnutí príslušnej pracovnej skupiny, alebo ich pridruženého členstva;
  d) dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, stanovy a iné interné dokumenty združenia;
  e) zachovávať lojálnosť voči združeniu a jej členom a diskrétnosť voči tretím stranám;
  f) zachovávať mlčanlivosť v zmysle Článku XI. týchto stanov.
 12. Členstvo zaniká:
  a) vystúpením- členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predstavenstvu;
  b) úmrtím fyzickej osoby resp. zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu;
  c) zánikom združenia bez právneho nástupcu;
  d) vylúčením, ak člen podľa bodu Čl. III bodu 3.2 písm. b) až d) týchto stanov opätovne a napriek písomnej výstrahe porušuje členské povinnosti určené v stanovách alebo v iných interných dokumentoch združenia, alebo z iných dôležitých dôvodov – o vylúčení rozhoduje predstavenstvo. Voči rozhodnutiu o vylúčení má právo príslušný podať člen odvolanie revíznej komisii, a to do 10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o vylúčení. Účinky vylúčenia nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení alebo márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania;
  e) zánikom členstva v pracovnej skupine podľa bodu 9.8 týchto stanov, ak ide o pridruženého člena a člena pracovnej skupiny podľa bodu 9.4 písm.
  b) týchto stanov; v prípade, ak pridružený člen má člena alebo členov vo viac ako jednej pracovnej skupine, členstvo pridruženému členovi zaniká dňom zániku členstva v pracovnej skupine posledného člena pracovnej skupiny podľa bodu 9.4 písm. b) týchto stanov.
 13. Stáli členovia, členovia združenia a pridružení členovia platia združeniu príspevky. Výšku a splatnosť príspevku stáleho člena, člena a príspevku pridruženého člena schvaľuje valné zhromaždenie. V prípade zániku stáleho členstva, alebo členstva v priebehu roka, v ktorom už stály člen, alebo člen uhradil členský príspevok, sa mu tento pomerne zníži; to neplatí, ak ide o pridružené členstvo. Mimoriadni tzv. čestní členovia sú od platenia príspevku oslobodení.
Článok IV.
Orgány združenia
 1. Orgány združenia sú:
  a) valné zhromaždenie,
  b) predstavenstvo,
  c) predseda združenia,
  d) revízna komisia.
 2. Schôdze, zasadnutia a zhromaždenia orgánov združenia sú neverejné.
Článok V.
Valné zhromaždenie
 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je zložený z členov združenia podľa bodu 3.2 písm. a) a b) týchto stanov. Na zasadnutiach valného zhromaždenia sa zúčastňuje osoba oprávnená konať v mene člena združenia, alebo osoba oprávnená na základe písomného splnomocnenia / poverenia. Predstavenstvo môže na valné zhromaždenie prizvať aj členov združenia podľa bodu 3.2 písm. c) a d) týchto stanov, pričom títo členovia nemajú vplyv na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a v rámci rozhodovania valného zhromaždenia nemajú hlasovacie právo.
 2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
  a) voľba a odvolanie predsedu valného zhromaždenia;
  b) voľba a odvolanie audítora;
  c) voľba a odvolanie členov revíznej komisie;
  d) schvaľovanie výšky príspevku;
  e) rozhodovanie o schválení výročnej správy a plánu činnosti;
  f) schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení;
  g) schvaľovanie zmien a doplnkov stanov;
  h) rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo jeho zlúčení s iným združením;
  i) rozhodovanie o ustanovení likvidátora v prípade likvidácie združenia; j) rozhodovanie o naložení s majetkom v prípade likvidácie;
  k) rozhodovanie o odporúčaniach a návrhoch predstavenstva;
  l) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si valné zhromaždenie vyhradí alebo o ktorých rozhoduje na základe týchto stanov.
 3. Valné zhromaždenie rozhoduje na zasadnutí. Valné zhromaždenia zvoláva predstavenstvo, a to najmenej dvakrát ročne. Predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie vždy ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov valného zhromaždenia. V takom prípade je predstavenstvo povinné zvolať valné zhromaždenie do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 4. Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnými pozvánkami najmenej 15 dní vopred. Pozvánky musia obsahovať:
  a) názov a sídlo združenia;
  b) miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia;
  c) označenie, či ide o riadne alebo mimoriadne zhromaždenie;
  d) program rokovania valného zhromaždenia.
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých stálych členov a členov združenia podľa bodu 3.2 písm. b) týchto stanov. Každý takýto člen združenia má jeden hlas.
 6. Na prijatie rozhodnutia podľa bodu 5.2 písm. a) až k) týchto stanov je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých prítomných členov združenia.
 7. Na prijatie rozhodnutia podľa bodu 5.2 písm. l) týchto stanov je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov združenia.
 8. Na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia je potrebné, aby bolo prijaté minimálne tromi stálymi členmi.
 9. Na začiatku valného zhromaždenia si valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa a overovateľa zápisnice valného zhromaždenia. O priebehu valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje hlavne popis priebehu valného zhromaždenia a prijaté rozhodnutia s uvedením výsledkov hlasovania. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Zápisnica je uložená v sídle združenia a každý člen valného zhromaždenia má právo do nej nahliadať a právo požiadať o vyhotovenie kópie zápisnice; právo nahliadať do zápisnice a právo požiadať o vyhotovenie kópie zápisnice má aj pridružený člen, ak ide o právo pridruženého člena podľa bodu 3.11 písm. c) týchto stanov.
 10. Hlasovanie valného zhromaždenia sa môže uskutočniť aj mimo zasadnutia valného zhromaždenia a to formou e-mailu (ďalej len „hlasovanie per rollam“).
 11. Pri hlasovaní per rollam predseda predstavenstva zašle e-mailom všetkým členom valného zhromaždenia podľa bodu 5.1 tohto článku návrh, ku ktorému sa majú členovia valného zhromaždenia vyjadriť, pričom lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako 7 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po odoslaní návrhu.
 12. V prípade, ak sa pri hlasovaní per rollam niektorý z členov valného zhromaždenia nevyjadrí k návrhu v stanovenej lehote, má sa za to, že člen valného zhromaždenia vyjadril nesúhlas s týmto návrhom.
 13. Na hlasovanie per rollam sa primerane vzťahujú body 5.6 až 5.9 tohto článku.
Článok VI.
Predstavenstvo
 1. Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, minimálne štyrikrát ročne.
 2. Členmi predstavenstva sú stáli členovia a maximálne dvaja členovia podľa bodu 3.2 písm. b) týchto stanov, ktorým členstvo v združení vzniklo spôsobom uvedeným v bode 3.4 týchto stanov. Funkčné obdobie členov združenia podľa bodu 3.2 písm. b) týchto stanov v predstavenstve združenia sú tri roky.
 3. Do pôsobností predstavenstva patrí:
  a) voliť a odvolávať predsedu združenia;
  b) voliť a odvolávať členov predstavenstva z členov združenia podľa bodu 3.2 písm. b) týchto stanov;
  c) zvolávať a obsahovo pripravovať rokovania valného zhromaždenia;
  d) vypracovávať plán činnosti združenia, návrh rozpočtu, správy o hospodárení, výročnú správu a predložiť ich valnému zhromaždeniu na schválenie;
  e) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva;
  f) rozhodovanie o odmeňovaní zamestnancov;
  g) zriaďovanie a ukončovanie činnosti pracovných skupín;
  h) rozhodovanie o odporúčaniach a návrhoch pracovných skupín;
  i) vykonávať administratívnu a ostatnú agendu súvisiacu s bežným chodom združenia;
  j) schvaľovanie nových, mimoriadnych, tzv. čestných členov, a pridružených členov a rozhodovanie o vylúčení členov, mimoriadnych tzv. čestných členov a pridružených členov združenia;
  k) vypracovávať odporúčania a návrhy týkajúce sa činnosti združenia a predkladať ich valnému zhromaždeniu;
  l) rozhodovať o ďalších otázkach, ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.
 4. Každý člen predstavenstva má jeden hlas, pričom na prijatie rozhodnutia vo forme uznesenia je potrebné, aby bolo prijaté minimálne tromi stálymi členmi.
 5. Na prijatie rozhodnutia o schválení prijatia člena združenia podľa Čl. III bodu 3.2 písm. b) až c) týchto stanov a o vylúčení člena združenia podľa Čl. III bodu 3.2 písm. b) až d) týchto stanov je potrebné, aby bolo prijaté štyrmi stálymi členmi.
 6. Funkcia člena predstavenstva je čestnou funkciou, za výkon ktorej členovi predstavenstva neprináleží nárok na odmenu. Každý člen predstavenstva (vrátane predsedu predstavenstva) vykonáva svoju funkciu bezodplatne.
Článok VII.
Predseda združenia
 1. Predseda združenia spoločne s členmi predstavenstva predstavuje štatutárny orgán združenia.
 2. Predseda združenia je zároveň aj predsedom predstavenstva. Predseda združenia je volený na dobu troch rokov a môže byť zvolený aj opakovane. Predsedu združenia v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predstavenstva.
 3. Predseda združenia zvoláva a riadi zasadnutia predstavenstva.
 4. Predseda združenia je oprávnený na podpisovanie v mene združenia vždy spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva. Predseda združenia je oprávnený vykonávať právne úkony spojené s peňažným plnením samostatne, ak hodnota plnení za konkrétnu službu a/alebo tovar neprekročí čiastku 1000 EUR vrátane DPH jednorazovo, resp. mesačne v prípade pravidelne sa opakujúcich úhrad.
 5. Predseda združenia vystupuje navonok za združenie vo vzťahu k štátnej a verejnej správe, samospráve a médiám. V prípade podpisovania dokumentov, ktoré zaväzujú združenie sa postupuje v zmysle ustanovenia bodu 7.4 tohto bodu.
 6. Predseda združenia zabezpečuje spoluprácu medzi predstavenstvom a pracovnými skupinami. Predseda združenia je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutiach pracovných skupín.
Článok VIII.
Revízna komisia
 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 2. Revízna komisia má troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie troch rokov. Funkcia vzniká dňom zvolenia do funkcie a skončí uplynutím funkčného obdobia, smrťou člena revíznej komisie, dňom odvolania z funkcie valným zhromaždením alebo dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva valnému zhromaždeniu.
 3. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve.
 4. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia a predstavenstva.
 5. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:
  a) kontrolovať hospodárenie združenia, upozorňovať orgány združenia na nedostatky a navrhovať opatrenia na ich odstránenie;
  b) kontrolovať dodržiavanie stanov, rozhodnutí združenia a zákonov;
  c) posudzovať výročnú správu, návrh rozpočtu a správu o hospodárení vypracovanú predstavenstvom, predtým ako budú predložené valnému zhromaždeniu;
  d) vydávať odporúčania k schvaľovaniu nových členov, mimoriadnych tzv. čestných členov a pridružených členov;
  e) rozhodovať o odvolaní člena združenia proti rozhodnutiu predstavenstva o vylúčení zo združenia podľa Čl. III bodu 3.12 písm. d) týchto stanov.
Článok IX.
Pracovné skupiny
 1. Predstavenstvo počas svojej činnosti zriaďuje pracovné skupiny ako svoje poradné orgány so zameraním na špecifické problematiky podporujúce ciele združenia v prospech jej členov. O zriadení pracovnej skupiny je predstavenstvo povinné informovať valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí.
 2. V rámci združenia je zriadených päť pracovných skupín:
  a) skupina pre legislatívu a právo;
  b) skupina pre komunikáciu;
  c) skupina pre kvalitu a bezpečnosť potravín;
  d) skupina pre odpadové hospodárstvo;
  e) skupina pre ľudské zdroje a vzdelávanie.
 3. Medzi kompetencie pracovných skupín patrí najmä:
  a) rozvíjať témy týkajúce sa moderného obchodu;
  b) zachytávať negatívne vplyvy na moderný obchod;
  c) monitorovať média a legislatívu;
  d) vypracovávať stanoviská, analýzy pre orgány združenia a ostatné pracovné skupiny;
  e) spolupracovať s ostatnými pracovnými skupinami;
  f) so súhlasom predsedu predstavenstva vypracovávať analýzy, dokumenty a stanoviská ako priame výstupy pracovnej skupiny;
  g) predstavenstvo môže na pracovnú skupinu preniesť aj ďalšie právomoci.
 4. Členov jednotlivých pracovných skupín
  a) menujú a odvolávajú členovia združenia podľa bodu 3.2 písm. a) až c) týchto stanov,
  b) menuje a odvoláva predstavenstvo, ak ide o pridruženého člena združenia podľa bodu 3.2 písm. d) týchto stanov a to na návrh pridruženého člena.
 5. Každý člen združenia podľa bodu 3.2 písm. a) až c) týchto stanov je oprávnený vymenovať do každej pracovnej skupiny aj viac členov. Každý pridružený člen združenia podľa bodu 3.2 písm. d) týchto stanov je oprávnený navrhnúť predstavenstvu do každej pracovnej skupiny aj viac členov.
 6. Člen pracovnej skupiny podľa bodu 9.4 písm. a) týchto stanov doručí predsedovi združenia menovací dekrét vydaný členom združenia. Menovací dekrét členovi pracovnej skupiny podľa bodu 9.4 písm. b) týchto stanov vydá predseda združenia.
 7. Členstvo v pracovnej skupine je dobrovoľné, čestné a nie je obmedzené počtom osôb. Členstvo v pracovnej skupine nie je časovo ohraničené. Členom pracovnej skupiny môže byť len fyzická osoba, ktorá je zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu člena združenia alebo pridruženého člena.
 8. Členstvo v pracovnej skupine zaniká:
  a) ukončením činnosti pracovnej skupiny alebo združenia;
  b) odvolaním zo strany člena združenia, ktorý člena pracovnej skupiny vymenoval (odvolanie člena pracovnej skupiny sa oznámi predsedovi pracovnej skupiny a ak ide o odvolanie osoby, ktorá je predsedom pracovnej skupiny, predstavenstvu združenia);
  c) odvolaním zo strany predstavenstva, ak ide o člena pracovnej skupiny, ktorého vymenovalo predstavenstvo na návrh pridruženého člena podľa bodu 9.4 písm. b) týchto stanov (odvolanie člena pracovnej skupiny sa oznámi predsedovi pracovnej skupiny);
  d) písomným vzdaním sa členstva – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva predstavenstvu;
  e) smrťou člena;
  f) v prípade, že je člen pracovnej skupiny zamestnancom člena združenia – dňom ukončenia pracovnoprávneho alebo obdobného pomeru a
  g) v prípade, že je člen pracovnej skupiny členom štatutárneho orgánu člena združenia – dňom zániku jeho funkcie v štatutárnom orgáne člena združenia.
 9. Vlastné náklady na účasť a zasadnutie pracovných skupín znášajú jednotliví členovia združenia, ktorí majú zástupcu v pracovnej skupine. Administratívne náklady potrebné na fungovanie a vedenie pracovných skupín znášajú všetci členovia združenia, ktorí majú zástupcu v danej pracovnej skupine.
 10. Predsedu pracovnej skupiny volia a odvolávajú členovia pracovnej skupiny. Predseda pracovnej skupiny za svoju činnosť zodpovedá členom pracovnej skupiny a predstavenstvu.
 11. Predseda pracovnej skupiny najmä tvorí agendu zasadnutí pracovnej skupiny, zvoláva a riadi zasadnutia pracovnej skupiny, komunikuje s orgánmi združenia a zúčastňuje sa na ich zasadnutiach. Na základe písomného splnomocnenia udeleného predstavenstvom združenia môže predseda pracovnej skupiny zastupovať združenie pred orgánmi verejnej správy. Predseda pracovnej skupiny si v čase svojej neprítomnosti môže ustanoviť svojho zástupcu.
 12. Zasadnutia pracovnej skupiny sú neverejné. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov pracovnej skupiny. Každý člen pracovnej skupiny (fyzická osoba v zmysle bodu 9.4 tohto článku) má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu pracovnej skupiny alebo jeho zástupcu.
 13. O priebehu zasadnutia pracovnej skupiny sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje hlavne popis priebehu zasadnutia a prijaté uznesenia s uvedením výsledkov hlasovania.
 14. Pracovná skupina zanikne:
  a) na základe rozhodnutia predstavenstva o ukončení činnosti pracovnej skupiny- o ukončení činnosti pracovnej skupiny je predstavenstvo povinné informovať valné zhromaždenie na jeho najbližšom zasadnutí;
  b) zánikom združenia.
Článok X.
Ochrana hospodárskej súťaže
 1. Všetci členovia združenia a členovia pracovných skupín sú povinní dodržiavať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže a Pravidlá dodržiavania hospodárskej súťaže a výmeny informácií a komunikácie, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto stanov.
Článok XI.
Ochrana osobných údajov
 1. Združenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. disponuje primeranými technickými a organizačnými opatreniami na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, s dôsledným uplatnením zásady minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov.
Článok XII.
Mlčanlivosť
 1. Všetci členovia združenia vrátane mimoriadnych tzv. čestných členov a pridružených členov a členovia pracovných skupín sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktoré sa pri výkone svojej činnosti v rámci združenia alebo v súvislosti s ním dozvedeli, a to aj po zániku členstva, inak zodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
Článok XIII.
Zásady hospodárenia
 1. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa vopred schváleného rozpočtu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Združenie má právo vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 3. Zdrojom príjmov združenia sú najmä príspevky, dary, dotácie, prípadne iné príjmy. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia.
Článok XIV.
Zánik združenia
 1. Združenie zaniká:
  a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením;
  b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení;
  c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
 2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
 3. V prípade zániku združenia bez právneho nástupcu, valné zhromaždenie ustanoví likvidátora a zároveň určí jeho odmenu. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a so zvyškom peňažných prostriedkov naloží v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia.
 4. Zánik združenia je potrebné do 15 dní po ukončení likvidácie oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Zánik združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky oznamuje predseda združenia.
Článok XV.
Záverečné ustanovenia
 1. Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením dňa 30.09.2020. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom vzatia na vedomie zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
 2. Tieto stanovy nahrádzajú stanovy SAMO vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 16.07.2020 pod č. VVS/1-900/90-46553-5
 3. Združenie vzniklo dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 4. Prílohu stanov tvoria Pravidlá dodržiavania hospodárskej súťaže a výmeny informácií a komunikácie.
 5. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 30.09.2020.

Stiahnite si stanovy SAMO.