Vhodných ľudí je nedostatok, trh práce tým dlhodobo trpí. Experti ukázali, čo treba robiť inak

Zdroj: trend.sk, Autor: Zuzana Kullová

Dátum: 20. novembra 2023

Zdroj: trend.sk

Zdroj: trend.sk

Napriek aktuálnemu ochladeniu pracovného trhu firmám na Slovensku chýbajú desaťtisíce ľudí. Čo sektor, to iné odporúčania, ako situáciu čo najlepšie riešiť

Na otázku, čo je najväčšou hodnotou každej firmy, manažéri odpovedajú jednomyseľne – ľudia. Faktom je, že kvalifikovaných odborníkov je dlhodobo na pracovnom trhu extrémny nedostatok, a to prakticky vo všetkých odvetviach.

Niektoré profesie na trhu práce podľa zamestnávateľov prakticky už ani nie sú. Aké možnosti teda v praxi existujú, aby sa situácia zmenila k lepšiemu? A ako vidia trh práce pre rok 2024, pokiaľ ide o nedostatok ľudí?

TREND sa na to spýtal niektorých odborníkov z praxe. Prinášame ich vyjadrenia.

Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Situácia v oblasti ľudských zdrojov je naozaj kritická. Je dôsledkom dlhoročného neriešenia reálnej potreby týchto odborníkov. Tento nelichotivý stav sa týka mnohých profesií naprieč všetkými sektormi národného hospodárstva. Neúnosná situácia je však dlhodobo v zdravotníctve.

Je smutným faktom, že v personálnej oblasti iné riešenie ako postupné zatváranie ambulancií alebo oddelení v súčasnosti a ani do budúcna neexistuje. Ak nemá kto starostlivosť poskytovať a ak je na celom Slovensku nedostatok lekárov a sestier, tak chýbajúcich jednoducho nie je kým nahradiť. Ak sa chceme dočkať pozitívnej zmeny, tak je z krátkodobého (v priebehu 4 až 6 rokov) pohľadu potrebné zjednodušiť vstup zahraničných zdravotníckych pracovníkov z iných krajín. Z dlhodobého hľadiska je nutné uskutočniť systémové zmeny v oblasti vzdelávania.

Vítame, že sa vláda v programovom vyhlásení zaviazala odbúravať existujúce prekážky v uznávaní kvalifikácií a iných administratívnych bariér. Aj po niekoľkých rokoch, kedy sme na túto problematiku upozorňovali, stále zaostávame v rýchlosti zamestnávania cudzincov, ktorú negatívne ovplyvňuje zbytočná byrokracia. Naše opatrenia nie sú postačujúce na to, aby sme vedeli konkurovať krajinám V4, kde sú pravidlá jednoduchšie a rýchlejšie.

Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu

Na trhu práce je kontinuálne nedostatok pracovnej sily v sektore obchodu napriek tomu, že tento sektor aj v čase krízy zaznamenal najvyšší nárast miezd. Zamestnanci v sektore služieb, ako je obchod, sa nedajú nahradiť ľuďmi z tretích krajín, pretože samozrejmosťou je komunikácia so zákazníkom, čo si vyžaduje znalosť slovenského jazyka.

Jedným z riešení, v ktorom sme ako obchodníci združení v našej aliancii veľmi aktívni, je duálne vzdelávanie. Rozbehli sme viaceré projekty vo forme súťaží a rozvíjaní vedomostí a informovanosti o duálnom vzdelávaní na základných školách.Nielen medzi žiakmi, ale snažíme sa vysvetľovať princípy aj rodičom, aby sme im ukázali výhody takéhoto štúdia pre ich deti.

Druhým riešením je postupná automatizácia procesov, ktorá si bude vyžadovať síce menej ľudí, ale s vyššou kvalifikáciou a aj ohodnotením. Tretím je väčšia flexibilita Zákonníka práce, aby sme mohli ľahšie zamestnávať aj ľudí na skrátené úväzky, ktorí chcú pracovať, ale z objektívnych dôvodov nemôžu prejsť na riadny pracovný pomer.

Vo všetkých týchto riešeniach potrebujeme pomoc od štátu. Vláda v spolupráci so samosprávami by mala vynakladať viac na propagáciu a podporu duálneho vzdelávania vo všetkých regiónoch Slovenska, mala by podporovať inovácie a automatizáciu a rovnako spružniť Zákonník práce.

Marián Lelovský, viceprezident IT Asociácie Slovenska

Aktuálny nedostatok asi 15-tisíc informačných a komunikačných špecialistov sa môže ešte prehĺbiť. Najmä vzhľadom na požiadavku zo strany všetkých firiem, ktoré sa do digitálnej transformácie zapoja a budú požadovať expertov na pozíciách ako napríklad manažér digitálnej a zelenej transformácie, správca kybernetickej bezpečnosti podniku, dátový manažér a podobne, ktoré nie sú typicky IT profesiami, ale podniky ich budú potrebovať.

Nakoľko vzdelávací systém, najmä vysoké školy, nie sú schopné alebo ochotné produkovať dostatok špecialistov, riešením budú špecializované kurzy poskytované profesionálnymi vzdelávacími inštitúciami, ktoré zabezpečia vyškolenie potrebných špecialistov. Rovnako bude potrebné zadefinovať spoločenskú objednávku na nedostatkové povolania a kvalifikácie a prostredníctvom motivácie presvedčiť školy aby vzdelávali to, čo trh práce potrebuje, a nie čo chcú ony.

Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy

Našim trvalým problémom je nedostatok vodičov. Situácia eskaluje z dôvodu odchodu množstva vodičov do predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Príčinou intenzívnych odchodov do predčasného dôchodku v tomto roku je mimoriadne vysoká valorizácia dôchodkov, z dôvodu vysokej inflácie. Na dopady tohto opatrenia podnikovú sféru nikto nepripravil. Zamestnanci len logicky využívajú výhodnú možnosť, ktorá sa im naskytla. Zásahy do dôchodkového systému by sa mali robiť premyslene, na základe dát a analýz, a nie populisticky.

Zníženie veku vodičov nám síce pomohlo odbúrať najväčšiu prekážku vo vzdelávaní, teraz však musíme nájsť spolu so školstvom model, ako vodičov vychovávať, a zaviesť ho do praxe. V časoch dnešnej vysokej inflácie sa k tomuto problému pridáva ďalší problém, a to ako zlepšiť vodičom platy pri novo vysúťažených zmluvách, kde sú nastavené pravidlá na stabilnú situáciu – avšak zmluvy nemyslia na túto mimoriadnu situáciu, ktorú máme z dôvodu vyššej moci – vojny na Ukrajine.

Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Akútny nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v súčasnosti na Slovensku pociťujú prakticky všetky sektory, stavebníctvo nie je výnimkou.

Príčiny tohto stavu možno hľadať jednak v nastavení vzdelávacieho systému (v tomto smere považujeme za nevyhnutné vzdelávací systém zásadne reformovať a modernizovať), demografii a nízkej motivácii mladých ľudí pre prácu v stavebníctve (veľký počet ľudí zo stavebníctva postupne odchádza do dôchodku, naopak, mladých ľudí v sektore je len veľmi málo). Okrem systémových nástrojov podpory a motivácie mladých ľudí, ktoré zabezpečia propagáciu stavebníctva ako moderného, atraktívneho a žiadaného odvetvia, je tiež kľúčové vzdelávací systém reformovať.

Zväz v spolupráci so strednými a vysokými školami a ďalšími odborníkmi so Slovenska aj zahraničia má pripravené aktualizované vzdelávacie programy v stavebníctve na zvyšovanie kvalifikácie na stredných školách. Aktualizácia učebných osnov na nové požiadavky ešte vo vzdelávacom systéme neprebehla. Problém je s rozširovaním výsledkov do vzdelávacej praxe pre mimoriadnu rigidnosť slovenského vzdelávacieho systému. Nevyhnutné je tiež zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie produktivity práce. To sa však dá docieliť len rozvojom inovácií a vyšším podielom automatizácie a robotizácie v jednotlivých procesoch.

Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Na nedostatok pracovníkov v potravinárstve dlhodobo poukazujeme a snažíme sa situáciu riešiť. Faktom je, že agropotravinárstvo sa v súčasnosti nezaobíde bez väčšieho prílevu kvalifikovaných zamestnancov do odvetvia, a to najmä mladých. Na to je ale potrebné vypracovať koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte pôdohospodárstva a upraviť štátne vzdelávacie programy.

Popularizáciou stredoškolského odborného vzdelávania v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a veterinárnych vied zatraktívnime vzdelávací proces na stredných odborných školách, čím zabezpečíme vyšší záujem mladých ľudí o štúdium aj tzv. nedostatkových profesií.

Medzi hlavné nedostatkové profesie patrí v súčasnosti najmä profesia mäsiara, mliekara a syrára. Problémy vyplývajúce z nedostatku odborne zdatných mladých ľudí sa však dajú nájsť v každom jednom výrobnom segmente. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať zjednodušeniu zamestnávania sezónnych zamestnancov, cudzincov a dlhodobo nezamestnaných.