Zákon o metrológii čakajú zmeny, dotknú sa aj podnikateľov

Zdroj: podnikajte.sk, Autor: Libuša Removčíková

Dátum: 30. decembra 2021

Čo v praxi zmení novela zákona o metrológii a čo budú novinky znamenať pre podnikateľov?

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) na jeseň predložil novelu zákona o metrológii, ktorú v novembri 2021 v prvom čítaní odobril aj parlament. Jej cieľom je zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel a uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel. Súčasťou novely je tiež racionalizácia podmienok metrologického dozoru v súvislosti s ukladaním pokút. Čo sa v praxi zmení od marca 2022, čo to bude znamenať pre podnikateľov a čo na legislatívnu novinku hovoria zástupcovia obchodníkov a zamestnávateľov?

Cieľom novely zákona o metrológii je deregulácia systému a pluralita trhu – bude splnený?

ÚNMS odôvodňuje predloženie návrhu novely zákona o metrológii tým, že chceli zaviesť také legislatívne zmeny, ktoré budú odrážať aktuálny stav, ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje aplikačná prax. „Od prijatia zákona o metrológii v roku 2018 sa vplyvom informatizácie a digitalizácie verejnej správy vytvorili podmienky na zjednodušenie procesov upravených zákonom o metrológii, čím sa docieli zníženie byrokratickej záťaže na podnikateľské prostredie, ku ktorému sa vláda SR zaviazala vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie 2020 – 2024,“ uvádza Andrea Bartová v mene ÚNMS a dodáva: „Ďalej nás k spracovaniu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o metrológii, viedla aj požiadavka z podnikateľského prostredia, ktorá už dlhú dobu bola na nás ako na regulátora vznesená, a to zavedenie plurality trhu v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie.

Doposiaľ mohli vykonávať overovanie určených meradiel iba dva subjekty v pôsobnosti ÚNMS SR. Novelou zákona sa má otvoriť trh pre viaceré podnikateľské subjekty, ktoré po splnení autorizačných požiadaviek uvedených v zákone o metrológii budú mať túto právomoc taktiež. „Týmto krokom sa vytvára priestor na zlepšenie poskytovaných služieb v oblasti metrológie a rozšírenie služieb a činností v oblasti metrológie právnickými osobami a fyzickými osobami v oblasti overovania určených meradiel vplyvom zdravej podnikateľskej súťaže a konkurencieschopnosti,“ informuje ÚNMS.

Práve uvoľnenie pravidiel a dereguláciu systému vníma Martin Krajčovič zo Slovenskej aliancie moderného obchodu ako najzásadnejšiu zmenu. Medzi dva subjekty, ktoré pôvodne mohli vykonávať overovanie meradiel, patril štátny Slovenský metrologický ústav (SMÚ) a nezisková organizácia Slovenská legálna metrológia (SML). S druhou menovanou inštitúciou majú podľa Krajčoviča dobrú skúsenosť členovia aliancie. Hoci SML bude aj naďalej riešiť množstvo konkrétnych činností, vo všeobecnosti Krajčovič hodnotí dereguláciu prostredia ako dobrú najmä do budúcnosti.

Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) však dodáva, že niektoré zmeny môžu podporovať skôr komerčné aktivity štátneho ústavu. „Som presvedčený, že úlohou štátu nie je podnikať a konkurovať súkromným subjektom.“ Potvrdzuje to aj stanovisko Združenia podnikateľov Slovenska, ktoré upozorňuje, že v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie sa uvádza, že navrhované zmeny nevytvárajú prísnejšiu reguláciu či nové bariéry, no novela obsahuje aj ustanovenia, pri ktorých sa súčasný režim sprísňuje. Ide napríklad o situáciu, kedy sa vo firmách používajú prístroje na overenie alkoholu u pracovníkov. Kým v súčasnosti si možno vybrať dodávateľa, ktorý overí metrologickú presnosť týchto zariadení, po novom si firmy budú môcť nechať tieto prístroje overiť už len v jednej – štátnej inštitúcii.

Zmena v zákone sa dotkne aj pokút

Súčasťou novely zákona je tiež racionalizácia podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo vysvetľuje, že týmto návrhom sa umožní inšpektorom Slovenského metrologického inšpektorátu uložiť blokovú pokutu aj pre viac ako len jedno porušenie zákona o metrológii, čím sa zlepší aplikačná prax pri tomto úkone. „Budú mať väčšiu možnosť uloženia blokových pokút, ktoré sú nižšie ako pokuty uložené v správnom konaní. Touto zmenou sa pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie, nakoľko sa podnikateľ zaplatením blokovej pokuty bude môcť vyhnúť administratívnemu správnemu konaniu a uloženiu vyššej pokuty. V prípade administratívneho správneho konania sme tiež mysleli na zníženie nákladov pre podnikateľské prostredie a v prípade, že dozorovaná osoba splní zákonom zadefinované podmienky, umožní jej zákon o metrológii znížiť sumu uloženej pokuty v rámci metrologického dozoru o jednu tretinu,“ uvádza ÚNMS. Martin Krajčovič zo SAMO toto vyjadrenie potvrdzuje a vysvetľuje, že úpravou vznikla možnosť čiastočného zníženia pokút jej včasnou úhradou (podobný princíp ako pre dopravné pokuty). 

Čo budú zmeny v zákone o metrológii znamenať pre podnikateľov

Okrem úspory finančných prostriedkov by mala zmena v legislatíve pre podnikateľov znamenať šetrenie času a pozitívny vplyv by mali novinky mať aj z logistického hľadiska. ÚNMS uvádza, že uvoľnením trhu určených meradiel pre subjekty vykonávajúce ich overenie, si budú môcť používatelia týchto prístrojov vybrať dodávateľa služieb z viacerých podnikateľských subjektov. „Vplyvom informatizácie a digitalizácie verejnej správy sa podarí odbúrať byrokratickú záťaž na podnikateľské prostredie – ÚNMS SR už nebude požadovať od podnikateľov zasielanie dokladov o spôsobilosti v oblasti metrológie, ale bude ich získavať priamo od Slovenského metrologického ústavu, ktorý ich vydáva. Ďalej vypúšťame povinnosť priložiť k žiadosti o autorizáciu a k prihláške na registráciu kópiu zriaďovacej listiny alebo zakladacej listiny, tiež vypúšťame povinnosť pre autorizované osoby  informovať o kontrolách a výsledkoch kontrol vykonaných Slovenským metrologickým inšpektorátom a dohľadoch a ich výsledkov vykonaných Slovensku národnou akreditačnou službou, nakoľko podľa zákona proti byrokracii je ÚNMS SR ako orgán verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinný a oprávnený získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy,“ vysvetlila A. Bartová.

Niektoré pripomienky sa do novely nedostali

ÚNMS ako predkladateľ novely, návrh viackrát prerokoval s obchodníkmi a zástupcami zamestnávateľov. Tí mohli konzultovať, čo by sa malo zmeniť, čo je pre súkromný sektor dôležité a pod. „Viaceré veci sme teda konzultovali vopred, čo považujeme za veľmi dobrý prístup a mohli by sa ním inšpirovať aj iné ústredné orgány štátnej správy. Preto zo strany SAMO neboli zásadné pripomienky, sústredili sme sa skôr na spoločné pripomienky za Republikovú úniu zamestnávateľov. Tam sme v mnohom našli spolu s Úradom spoločnú reč, ale boli aj body, kde sme sa nezhodli, napríklad v prípade overovania meradiel rýchlosti alebo dychových meradiel na prítomnosť alkoholu,“ uvádza M. Krajčovič.

Jeho vyjadrenie potvrdzuje M. Hošták: „Navrhovali sme (žiaľ, neúspešne), aby autorizované osoby mohli overovať všetky druhy určených meradiel, vrátane analyzátorov dychu, ako aj cestných rýchlomerov. Z hľadiska deklarovaných cieľov je však prijatá regulácia podľa nás neprípustná a zavádza v overovaní týchto druhov meradiel monopol Slovenského metrologického ústavu, pričom SMÚ už je zvýhodnený ako štátna príspevková organizácia finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu.“ Taktiež navrhovali zaviesť pluralitu a zlepšiť podnikateľské prostredie zvýšením dostupnosti odbornej spôsobilosti v metrológii tým, že skúšky odbornej spôsobilosti a školenia budú môcť vykonávať nezávislé subjekty, univerzity, profesijné združenia a zväzy. „V súčasnosti sa povinnosť preukazovať odbornú spôsobilosť týka cca 1200 podnikateľských subjektov, ktorí musia cestovať do Bratislavy, čo je časovo aj finančne náročné.“ Tento návrh sa do novely zákona však nedostal.