K rozhodnutiam by mali byť prizývaní aj zástupcovia obchodu

Dátum: 17. apríla 2020

Zdroj: www.retailmagazin.sk 17.04.2020
http://www.retailmagazin.sk/obchodnik/maloobchod/4625-k-rozhodnutiam-by-mali-byt-prizyvani-aj-zastupcovia-obchodu
Zdôrazňujú obchodníci v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a prijatými opatreniami. Ako ich vnímajú a uplatňujú v každodennej praxi? Čo bude ďalej so zatvorenými obchodnými centrami

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 nariadil aj pre obchodníkov niekoľko opatrení, s účinnosťou od 30. marca 2020 a to až do odvolania.

Na začiatok stručný prehľad

Naďalej sa nič nemení na tom, že otvorené môžu byť len niektoré maloobchodné prevádzky, predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely a pod. Otvorené sú tiež v tomto období aj predajne drogérií, novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá, prevádzky internetových obchodov s možnosťou vyzdvihnutia tovarov v prevádzke a donáškových služieb, predajne metrového textilu a galantérie, predajne a servisov bicyklov, otvorili sa aj vzhľadom na sezónu prevádzky záhradníctiev a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha takejto prevádzky nepresahuje 2000 m2, rovnako predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak taktiež celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

S účinnosťou od 30. marca 2020 až do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariadilo podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich a zamestnancov dodržiavanie hygienických opatrení vstup a pobyt v maloobchodnej prevádzke – možný je len vstup s prekrytými hornými dýchacími cestami, pri vchode do prevádzky je treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

Podľa nariadenia je tiež nutné v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne dva metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu pritom nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky. Všetky otvorené prevádzky musia mať na vstupnej časti viditeľne umiestnený oznam o povinnosti dodržiavania hygienických opatrení a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok predajní s potravinami a drogériou nariadilo umožniť v dňoch pondelok až sobota, v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Od 30. marca 2020 sa zároveň až do odvolania nariadilo prevádzkovateľom obchodných domov, aby uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem tých prevádzok, ktoré majú dovolené otvorenie.

Čo na to obchodníci

„Filozofiu tých opatrení sme prijali, dokonca niektoré sme iniciatívne realizovali už skôr (napríklad vyhradené hodiny pre seniorov, poskytnutie ochranných a hygienických potrieb pre personál a iné), mali a máme však problémy s konkretizáciou opatrení a praktickou realizáciou. Pokiaľ ide o seniorov, nevieme sa napríklad stotožniť so stanovenými nákupnými hodinami 9,00 -12,00. Informovali sme Ústredný krízový štáb SR aj vládu Slovenskej republiky, že tieto hodiny nevyhovujú seniorom ani obchodníkom. Seniori totiž zvyknú nakupovať najmä v čase 7,00 -9,00, v mestách aj do 10,00. Stalo sa tak presne to, čo sme predpokladali – od 10,00 do 12,00 predajne zívajú prázdnotou, čo vyvoláva nespokojné reakcie ostatných zákazníkov, ktorí sa domáhajú vstupu. Obchodníci im to však nesmú dovoliť,“ uvádza pre RETAIL magazin.sk
Martin Katriak, prezident, Zväz obchodu SR (ZO SR). Úplne nevhodná je podľa jeho slov takáto reguláciu v sobotu, najmä na vidieku a v menších mestách, kde je predajná doba zvyčajne do 12,00 alebo 13,00. Rodiny a ostatní zákazníci totiž nemajú dostatočný čas na víkendový nákup. „Oslovili sme premiéra a príslušné autority, avšak neboli sme úspešní, aj keď niektorí ministri nás podporili,“ dodáva M. Katriak.

Podobný názor má aj Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorá združuje najmä zahraničné obchodné reťazce.
„Od začiatku zavedenia týchto opatrení, ako sme aj predpokladali, sa vytvárajú ráno rady pred prevádzkami po celom Slovensku a žiaľ v zástupoch čaká aj množstvo seniorov. Naopak pred dvanástou sú obchody takmer prázdne, pretože seniori už v tento čas nenakupujú. Bolo by preto žiadúce, aby sa tieto hodiny pre seniorov presunuli viac na raňajší termín a skrátil sa čas na dve hodiny tak, ako to je napríklad v susednom Česku, od 8,00 do 10,00 hodín. Ukazuje sa, že na základe zákazníckeho správania by to bolo vhodné riešenie aj s prihliadnutím na to, že pred obedom sú predajne zbytočne blokované, napríklad pre mamičky na materskej alebo pre ľudí, ktorí si počas práce chcú kúpiť obed,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Obmedzenie počtu nakupujúcich

Zástupcovia obchodníkov poukazujú aj na ďalšie komplikácie, ktoré súvisia s uplatňovaním nariadených opatrení v praxi.
„Vážime si rozhodnutie vlády pokiaľ ide o rúška a ďalšie ochranné a hygienické pomôcky, avšak nevyhovuje nám, ani zákazníkom stanovený priestor v predajni 25 m2/ zákazník, najmä v prípade dostatočne veľkých predajní,“ hovorí M. Katriak.

„Pokiaľ ide o limitáciu vstupu do predajní, v zmysle jeden zákazník na 25 m2, tak už prvé dni ukázali, že to prináša skôr problémy a neželaný opačný efekt. Toto opatrenie reálne zamedzuje obslúžiť zákazníkov, ktorí si chcú nakúpiť v obchode v blízkosti svojho domova. Vytvárajú sa rady pred predajňami, vzniká napätie a nedodržiavajú sa rozostupy. Bez asistencie polície nevieme zabezpečiť dodržiavanie poriadku. Zamestnanci obchodu neraz čelia vulgárnym prejavom a agresívnemu správaniu ľudí stojacích v zástupe,“ hovorí M. Krajčovič. Ako ďalej uvádza, riešením by bolo znížiť počet m2 na jedného zákazníka na európsky štandard (10-15 m2), čím by sa eliminovali nepokoje pred predajňami a rovnako sa zredukoval počet čakajúcich zákazníkov.

Meranie teploty

Obchodníci vítajú, že vláda Slovenskej republiky napokon netrvala na zavedení merania telesnej teploty zákazníkov pred predajňami, pretože takéto opatrenie by neprimerane zasahovalo do zásobovania obyvateľstva potravinami.

„Toto opatrenie nie je možné zrealizovať kvôli nedostatku vhodných teplomerov na trhu. Z toho dôvodu je meranie teploty každého jedného zákazníka nevykonateľné. Samotné meranie teploty si v priemere vyžiada 25 až 30 osobohodiny, ale v priemere sú obchody otvorené 12 hodín. To znamená, že aj po zapojení viacerých pracovníkov by sa vytvárali ešte väčšie rady ako v súčasnosti, kde nie je v našich silách zabezpečiť poriadok a dodržiavanie odstupu. Na vykonateľnosť týchto nariadení je potrebné zapojiť policajný zbor alebo ozbrojené sily, ako je to napríklad aj v iných štátoch v Európe,“ uvádza M. Krajčovič.

Zákazníci stupňujú nervozitu

Od začiatku pandémie čelia zamestnanci otvorených predajní s potravinami obrovskému tlaku a to nielen od zákazníkov, ale aj od kontrolórov z regionálnych Úradov verejného zdravotníctva. „Chcel by som týmto všetkých vyzvať k tolerancii k našim zamestnancom a rovnako aj k sebe navzájom. Robíme maximum, aby sme dokázali obslúžiť všetkých zákazníkov a v maximálnej možnej miere zabezpečili bez akejkoľvek pomoci od štátu dané nariadenia,“ apeluje M. Krajčovič.

Chýba odborná diskusia

Obchodníci si naplno uvedomujú hrozbu šírenia koronavírusu a s pochopením prijímajú a dôsledne realizujú opatrenia vlády Slovenskej republiky, aj keď nie vždy s nimi vecne súhlasia.

„Domnievame sa, že popri vyjadreniach virológov a epidemiológov, ktorých prácu si veľmi vážime, by mali byť k rozhodnutiam prizývaní aj zástupcovia obchodu, aby neprichádzalo k zbytočným nedorozumeniam. S plnou vážnosťou, uvedomujúc si všetky súvislosti, podporujeme návrh otvoriť ďalšie predajne, ako jednu z možností zabrániť ďalšej likvidácii slovenskej ekonomiky. V prípade schválenia otvorenia ďalších obchodov (mimo obchodných centier a nákupných galérií) by sa do práce vrátilo viac ako 100 000 zamestnancov, obnovili by sa dodávateľsko-odberateľské vzťahy, podporila výroba nielen potravín, ale aj nepotravinárskych odvetví,“ vysvetľuje M. Katriak.
Slovenská aliancia moderného obchodu rovnako podporuje opatrenia vlády na boj proti šíreniu koronavírusu. Chcú poskytnúť maximálnu súčinnosť, preto ich mrzí, že opatrenia, ktoré vláda Slovenskej republiky a krízový štáb prijíma, nediskutuje s dotknutými subjektmi. „Vyzvali sme už niekoľkokrát kompetentných, aby s nami diskutovali, aby sme spoločne dokázali nastaviť opatrenia efektívnejšie a účelnejšie nielen pre obchodníkov, ale aj pre zákazníkov,“ dodáva M. Krajčovič.

Otvorený list vláde SR

Naďalej však zostáva zatvorených množstvo maloobchodných prevádzok, obchodné centrá, parky a nákupné móla. To, kedy dôjde k ich znovuotvoreniu nie je jasné a to aj napriek tomu, že k tejto téme prebiehajú neustále diskusie.

Prevádzkovateľov týchto prevádzok spojila prednedávnom nová platforma s názvom „Ako dlho vydržíme“ . Je iniciatívou prenajímateľov nákupných centier, retail parkov a malých a väčších nájomcov z celého Slovenska, ktorí spoločne znášajú dôsledky aktuálnej situácie.

Platforma Ako dlho vydržíme zastupuje subjekty zamestnávajúce desaťtisíce ľudí v primárnej aj v sekundárnej línii obchodu. Ide o prenajímateľov obchodných priestorov iniciatívu nájomcami – bez rozdielu, či prevádzkujú jeden alebo viacero predajní. Združuje prevádzkovateľov ako sú napríklad VIVO Bratislava, Aupark Bratislava, Európa Banská Bystrica, Stop Shop Liptovský Mikuláš, Eperia Prešov, OC Max (Nitra, Trnava, Trenčín, Poprad), Aupark (Košice, Žilina, Piešťany), Mlyny Nitra, Korzo Prievidza, Cassovia Košice a mnohé ďalšie obchodné centrá a retail parky na území celého Slovenska.

Predstavitelia tejto platformy odovzdali premiérovi a členom vlády Slovenskej republiky otvorený list s výzvou na rokovanie o pomoci v ich ťažkej situácii, efektívnej koordinácii spoločných krokov, ktoré povedú k minimalizácii bezpečnostných rizík spojených so šírením ochorenia COVID – 19, ako aj k minimalizácii ekonomických dopadov a strát v záujme našich občanov. Rovnako sa pod výzvu podpísala aj vzniknutá
Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, ktorá združuje viac ako 100 maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po väčšie maloobchodné siete s tisíckami zamestnancov.

„Celý retail sektor – obchodníci ako takí – patrí medzi najviac zasiahnutú časť slovenskej ekonomiky, ktorá zároveň ostala bez adresných opatrení pre tento segment. Prenajímatelia spolu s nájomcami rokujú a snažia sa hľadať cesty, ako spoločne súčasné regulačné obmedzenia zvládnuť. Začína sa však ukazovať, že bez jasnej a priamej intervencie od Vlády SR sa nepodarí prežiť ani malým, ani veľkým. Musíme konštatovať, že v iných krajinách sa ocitli prenajímatelia priestorov bez zaplateného nájmu a ich nájomcovia, ktorí nemajú nájom z čoho aktuálne zaplatiť, v podstatne lepšej situácii. Ich vlády im dali jasný signál a plán, ako im priamo a adresne pomôžu a nenechali ich v neistote. Ak totiž aktuálnu situáciu nezačne vláda spolu s predstaviteľmi nákupných centier a ich nájomcov riešiť, nastane kaskádový efekt s nedozernými následkami – na celý sektor maloobchodu a aj na jeho dodávateľov. Logicky sa raketovo zvýši nezamestnanosť a klesnú príjmy do rozpočtu. Neriešenie sa negatívne prejaví aj v cenách pre spotrebiteľov. Ak neprežijú prenajímatelia a ich nájomcovia, následne to zasiahne celý rad živnostníkov, ktorí sú existenčne závislí práve na funkčnom obchode. Hroziaci krach veľkých aj malých nákupných centier, retail parkov a veľkej časti maloobchodníkov, taktiež ovplyvní dostupnosť a zabezpečenie základných potrieb ľudí. Celkovo v segmente maloobchodu a gastro prevádzok na Slovensku priamo pracuje približne 300-tisíc ľudí a ročné tržby sektora sa pohybujú na úrovni 25 miliárd €. Na týchto číslach sa v drvivej väčšine podieľajú malé spoločnosti a živnostníci dosahujúci minimálne zisky a ich prežitie je tak ohrozené aj krátkym výpadkom príjmov. Preto by bolo silným signálom začať pracovať na opatreniach, ktoré by adresne riešili situáciu ohľadom nájmov. Rovnako je potrebné diskutovať aj o výhľadovom scenári, kedy by mohli byť retail parky a nákupné centrá opäť otvorené. Ich majiteľom a prevádzkovateľom, rovnako aj nájomcom, by to poskytlo dostatok času pripraviť sa na všetky opatrenia, ktoré by takéto otvorenie podmieňovali,“ uvádza sa v otvorenom liste platformy Ako dlho vydržíme.

Jednoduché možnosti dezinfekcie

Nákupné centrá sú podľa predstaviteľov platformy Ako dlho vydržíme moderné budovy, ktoré sa dajú jednoducho dezinfikovať, a v rámci ktorých je možné zabezpečovať vysoké hygienické štandardy, čo sa aj aktuálne deje. „Ak môžu fungovať obchody mimo obchodných centier, za podmienky dodržiavať platné nariadenia vlády a opatrenia hlavného hygienika, nie je dôvod, prečo by sme to nezvládli, spolu s našimi nájomcami, aj my v nákupných centrách či retail parkoch. Naše priestory sú totiž efektívnym priestorom pre nákup potravín, drogérie a liekov na jednom mieste,“ píše sa v otvorenom liste.

Predstavitelia platformy navrhujú, aby štát aktívne postihnutým nájomcom pomohol s nájomným tak, ako plánuje pomáhať všetkým veľkým firmám. Takýto krok by pomohol výrazne stabilizovať situáciu a zároveň by sa predišlo špirále druhotnej platobnej neschopnosti a kaskádového efektu na tisíce pracovných miest. Cieľom diskusie je primárne osobné rokovanie o aktuálnej situácii, ktorá je veľmi zložitá pre všetkých zúčastnených.

„Uvedomujeme si zložitosť situácie, ktorej Slovensko čelí, ale s odkladaním riešenia týchto problémov sa výrazne znižuje šanca na prežitie mnohých maloobchodníkov. V tejto situácii mnohým spoločnostiam nezostáva iná možnosť, než ohlasovať hromadné prepúšťania. Túto situáciu môžu odvrátiť len urýchlene prijaté a adresné opatrenia, ktoré by zabránili úpadku jedného z kľúčových sektorov slovenskej ekonomiky,“ uvádza sa v závere otvoreného listu.