Mladí ľudia sa viac vzdelávajú pre prácu v obchode

Dátum: 23. augusta 2017

Obchod je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Podľa údajov Štatistického úradu SR pracovalo v 1. kvartáli 2017 v sektore maloobchodu a veľkoobchodu spolu 295 500 zamestnancov.

Z tohto takmer 10 % sú zamestnanci členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. Z nich takmer štvrtina zamestnancov členov SAMO sú muži. Čiže neplatí bežne zaužívané, že práca v obchode je len pre ženy. K 31. júlu 2017 členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu hľadali spolu ďalších 1198 zamestnancov. Nájsť vhodných zamestnancov ale nie je jednoduché.
Rast mzdy zvýšil záujem
Práca v obchode je už o niečo viac atraktívna než bola v nedávnej minulosti. Bolo bežné, že v obchode pracovali ľudia, ktorí inde neuspeli. V predajniach pracovali aj napriek tomu, že nemali potrebnú kvalifikáciu ani skúsenosti. Prirodzene sa to odrážalo na fungovaní predajní aj vzťahoch k zákazníkom. Časy sa však menia. Aj ohodnotenie tejto práce každým rokom rastie, v nedávnej dobe to avizovalo aj niekoľko maloobchodných reťazcov. Niekde je to len prvý krok k postupnému zvyšovaniu mzdy v ďalších rokoch.
Podľa ŠÚ SR sa priemerná nominálna mzda v maloobchode k januáru 2017 medziročne zvýšila o 6,9 %. U členov SAMO bolo zvýšenie platov v maloobchodných predajniach oproti slovenskému priemeru vyššie, u niektorých sieťach štvornásobne. Nástupný plat obchodného pracovníka v prípade členov SAMO je vyšší ako je priemerná nominálna mzda v maloobchode na Slovensku. Tá bola podľa Štatistického úradu SR v januári 2017 priemerne 648 €. U niektorých členov je nástupný plat na pozíciu predavač, pokladník oproti slovenskému priemeru vyšší aj o 100 €. Práca v obchode je viac zaujímavá v poslednej dobe aj vďaka množstvu ďalších benefitov. Niektorí členovia SAMO napríklad poskytujú svojim zamestnancom 13. plat, alebo stravovacie poukážky s vyššou hodnotou, vitamínové balíčky alebo iné lákadlá.
Časy sa zmenili
Takmer tretina zamestnancov členov Slovenskej aliancie moderného obchodu sú v súčasnosti mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Sféra obchodu mladých ľudí láka aj širokou ponukou práce priamo v regiónoch, či využívaním moderných technológií priamo na mieste predaja.
„Obchod je iný než bol pred pár rokmi. Mladým ľuďom sa snažíme ukázať, že obchod sa zmenil a práca v predajni nie je len o dokladaní tovaru. Fungovanie obchodu sa nezaobíde bez ďalších zaujímavých oblastí kam patrí napríklad marketing, psychológia predaja, finančníctvo, technológie a pod. Prienik moderných technológií do sféry obchodu je navyše v posledných rokoch veľmi výrazný a to prirodzene otvára veľmi zaujímavé možnosti,“ uvádza Ing. Marcel Bľaščák zo Slovenskej aliancie moderného obchodu. Dodáva, že súčasný obchod je dynamické odvetvi, neustále sa meniace a preto je dôležité aby tu mladí ľudia mali vždy veľa príležitostí.
SAMO triedy
Perspektíva zamestnania ale aj kariérneho postupu rastie spolu s rozvíjajúcou sa sieťou obchodných prevádzok členov Slovenskej aliancie moderného obchodu. S cieľom naplniť personálne požiadavky obchodu spustilo SAMO v roku 2015 v spolupráci s partnermi projekt duálneho vzdelávania SAMO triedy na celom Slovensku.
„Uvedomujúc si narastajúcu potrebu výchovy vlastných odborníkov pre obchod investovali členovia SAMO za posledné dva roky viac ako 500 000 € do starostlivosti o žiakov SAMO tried a momentálne dokáže ich 176 certifikovaných predajní poskytnúť priestor pre vzdelanie a následne aj prácu 550 mladým ľuďom, študentom SOŠ,“ hovorí Ing. Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.
Výchova vlastných manažérov
Od septembra 2017 bude v SAMO triedach na 12 stredných odborných školách na celom Slovensku študovať spolu 16 žiakov 3. ročníka, 34 žiakov 2. ročníka a do 1. ročníka je prijatých spolu 64 žiakov. Záujem mladých o prácu v obchode a s tým súvisiace štúdium na stredných školách teda každým rokom rastie. SAMO triedy prinášajú žiakom a teda aj rodičom veľké výhody.
Vyučovanie prebieha u budúceho zamestnávateľa, ktorý im po skončení štúdia ponúkne pracovné miesto, to má garantované. Študent tiež získava finančnú nezávislosť vďaka platenej praxi počas štúdia s hodinovou mzdou od 2,5 € a prospechovým štipendiom až do výšky 100 €, príspevky na dopravu a ubytovanie, pracovné oblečenie, študijné pomôcky, ale aj regionálnu nezávislosť pri ďalšom uplatnení sa vo sfére obchodu.
Študenti týchto tried si počas praxe okrem odborných znalostí a skúseností budujú aj svoje osobnostné vlastnosti pre prácu v obchode. Ako hovorí Ing. Tatiana Mókosová, riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave, „už po 1. roku štúdia sú SAMO žiaci oproti svojim spolužiakom disciplinovanejší, motivovanejší k dosahovaniu lepších výsledkov, nemajú toľko absencií a naučia sa komunikovať. Každá spolupracujúca firma má svoju firemnú politiku a kultúru, do ktorej zapája aj žiakov a následne sa to v pozitívnom duchu veľmi odráža aj na správaní detí.“
Členovia SAMO sa svojim žiakom dostatočne venujú a pripravujú pre nich rôzne aktivity, ktoré majú pozitívny presah aj do vzťahov, spolupráce a komunikácie žiakov so spolužiakmi a učiteľmi. Sú sebavedomejší, istejší a tiež komunikatívnejší než ich rovesníci.

Zdroj: Retail Magazin, http://www.retailmagazin.sk/obchodnik/maloobchod/2448-mladi-ludia-sa-viac-vzdelavaju-pre-pracu-v-obchode