Na veku záleží

Dátum: 07. októbra 2016

Spoločne dokážeme viac!
Pilierom  vzdelávacieho  projektu  spoločenskej  zodpovednosti  na  zamedzenie  predaja  tabakových  výrobkov
neplnoletým  Na  veku  záleží  je  nielen  dlhodobé  a systematické  vzdelávanie  predajcov  ohľadom  Zákona
č.377/2004  Z.z.  o  ochrane  nefajčiarov   ,  ale  aj  spolupráca  naprieč  trhom.  Nesmierne  dôležitá  je  aj spätná
väzba  od  samotných  predajcov  tabakových  výrobkov  zo  všetkých  kútov   Slovenska.  Na  základe  takejto
spolupráce  sa  snažíme  z roka  na  rok  napĺňať  ciele  projektu  a vzdelávať  nielen  odbornú  verejnosť,  ale
upozorňovať  na  práva  a povinnosti  vyplývajúce  zo  Zákona  aj  širokú  laickú  verejnosť   v častiach,  ktoré  sa
dotýkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým.

Aké sú naše dlhodobé ciele?
–  Dosiahnuť rôznymi aktivitami a formami komunikácie  zlepšenie znalosti  a dodržiavanie  zákona O ochrane
nefajčiarov v častiach, ktoré sa týkajú odmietnutia predaja neplnoletým a jeho uplatňovania pracovníkmi
obchodu a služieb v praxi.
–  Vyškoliť   každý  rok  viac  ako  20  000  pracovníkov  obchodných  sietí,  pracovníkov  v   HoReCa  segmente,
nezávislých predajcov tabakových výrobkov prostredníctvom školení a formou eLearningu.
–  Upozorňovať  verejnosť  aké  sú  práva  a povinnosti  predávajúcich  a  kupujúcich  pri  kúpe  tabakových
výrobkov, ktoré vyplývajú zo Zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov.
–  Dlhodobou  výzvou   komunikácie  prostredníctvom  projektu  s  laickou  verejnosťou  je  dosiahnutie  zmeny
morálneho  nastavenia  spoločnosti  smerom   k  prirodzenému  odmietnutiu   tolerovania  predaja
tabakových výrobkov neplnoletým. Dosiahnuť, aby táto téma bola predmetom celospoločenskej diskusie.
–  Zlepšiť  pracovné  návyky  a  dôsledné  dodržiavanie  Zákona  o  Ochrane  nefajčiarov  u  predajcov     v
spolupráci  so  Slovenskou  obchodnou  inšpekciou  na  základe  ohláseného  termínu  kontroly  predaja
tabakových výrobkov.
–  Získať  nových  partnerov  a snažiť  sa  o ich  aktívny  prístup  k  vzdelávaciemu  projektu  spoločenskej
zodpovednosti Na veku záleží.

Aktuálne dôvody prekážok dodržiavania zákona v praxi
–  Zhoršujúce  sa  morálne  nastavenie  spoločnosti  v oblasti  tolerovania  predaja  tabakových  výrobkov
neplnoletým
–  Stále ťažší odhad veku kupujúceho
–  Stúpajúca neochota preukázať sa dokladom totožnosti
–  Nové spôsoby neplnoletých, ako sa dostať k tabakovým výrobkom
–  Vysoká miera fluktuácie v obchode a službách
–  Stupňujúca sa netrpezlivosť až niekedy arogancia spotrebiteľov
–  Rozdiely medzi väčšími a menšími aglomeráciami.

Dodržiavanie zákona meriame prostredníctvom kontrol SOI
Spolupráca  so  Slovensko  obchodnou  inšpekciou  (SOI)  je  ukážkovým  príkladom  úspešnej  spolupráce  štátu
s podnikateľskou verejnosťou s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákonov SR. Táto spolupráca prináša zlepšenie
pracovných návykov v súlade so zákonom o Ochrane nefajčiarov pri predaji tabakových výrobkov neplnoletým.

Gestormi projektu sú:
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Slovenské združenie značkových výrobcov.

patrame-po-vasom-veku

Zdroj: INCOMA Slovakia, s.r.o.