Nová legislatíva deformuje pozitívne trendy

Dátum: 31. mája 2018

Rozhovor s Katarínou Fašiangovou, predsedníčkou SAMO v IN STORE Slovakia, dátum: 30.5.2018, Autor: J. Púchlo

„Členovia SAMO od októbra 2016 do októbra 2017 predali na Slovensku vyprodukované potraviny v hodnote 1,5 miliardy eur a zvýšili počet slovenských dodávateľov o 11 %. Mnohé body v novej legislatíve považujeme – spolu s ďalšími organizáciami – za nevyvážené a deformujúce tieto pozitívne trendy,“ tvrdí Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

* Ako pristupujete k Zákonu o neprimeraných podmienkach (ZoNP)“? Počas konferencie SRS zaznelo, že najviac pripomienok mali veľké zahraničné reťazce…

Konanie v legislatívnom procese skončilo a ministerstvo eviduje 434 pripomienok. Väčšinou boli zásadné. V slovenskej legislatíve údajne neexistuje zákon, ktorý mal tak veľa pripomienok. Členovia SAMO a v zhode s nimi aj členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu obchodu SR a COOP Jednota Slovensko namietajú povinnosť určiť množstvo potraviny v zmluve, namietajú definíciu služby a distribúcie, žiadajú ponechanie súčasnej legislatívnej úpravy logistického bonusu a procesu kontroly, namietajú generálnu klauzulu neprimeraných podmienok. Zhodne žiadajú viazať splatnosť súhrnnej faktúry na posledné dodanie potravín, ponechať súčasne platné znenie týkajúce sa množstevného bonusu, navrhujú stanoviť kritérium ekonomickej sily, ponechať súčasné znenie § 4 ods. 3, zvýšiť zákonný limit z 3 na 6 % a posunúť účinnosť nového zákona. Zásadné pripomienky predložili aj Republiková únia zamestnávateľov, Potravinárska komora Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenské združenie pre značkové výrobky a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Máme k dispozícii právnu analýzu všetkých v rámci medzirezortného pripomienkového konania vznesených pripomienok k návrhu zákona, z ktorej vyplýva, že sa v pripomienkach zhodujeme na 61,5 % so spomenutými subjektami. Ministerstvo nás informovalo, že budú prebiehať rozporové konania, ktorých sa bude mať možnosť zúčastniť každý, kto vzniesol pripomienku.

* V médiách bolo spomenuté, že nový zákon má oporu v pripravovanej legislatíve EÚ…

Navrhovateľ novely ZoNP sa odvoláva, že EÚ tiež pripravuje takúto legislatívu. Tá sa však týka skôr vzťahu farmár – obchodník. Naši farmári dodávajú do reťazcov na priamo približne do 5-7 % svojej produkcie, čo je porovnateľné s priemerom v EÚ a čo vyplýva z komoditnej skladby farmárov a pestovateľov. Naopak väčšinu svojej produkcie do reťazcov dodávajú priamo potravinári spracovatelia. ZoNP je iný, snahou je zvýšiť podiel slovenských výrobkov na pultoch. V tejto súvislosti ide o pripravovanú reguláciu štátom medzi výrobcom a obchodníkom. Hlásime sa k vytvoreniu samoregulačného prostredia, čoho výsledkom je aj založenie Iniciatívy pre férový obchod, ktorá má za cieľ presadzovať zásady správnej obchodnej praxe. Dovoľte mi uviesť aj fakty: Od októbra 2016 do októbra 2017 stúpol počet slovenských dodávateľov u členov SAMO o 11 % a za spomínané obdobie predali na Slovensku vyprodukované potraviny v hodnote 1,5 miliardy eur. Do reťazca má možnosť dodávať akýkoľvek dodávateľ bez ohľadu na krajinu pôvodu, ale musí spĺňať 3 zásadné kritéria a to v dlhšom časovom horizonte: 1. bezpečnosť, 2. konzistentná kvalita a 3. požadované množstvo. Reťazce prehodnotili bod 3. a pripustili možnosť dodávať v obmedzenom množstve do filiálok aj na regionálnej úrovni. Paradoxne ZoNP zakazuje tzv. logistický bonus, čo môže spôsobiť to, že práve niektorí menší dodávatelia nebudú konkurencieschopní, lebo nemajú vlastný autopark . Reťazce by im logistiku vedeli zabezpečiť.

* Ďalšou témou je téma tzv. dvojakej kvality, ktorá sa rieši až na úrovni EÚ…

Chýba definícia toho, čo je to dvojitá, dvojaká či duálna kvalita? Vnímame, že národné autority, ako aj novinári nemajú jasno o akú kvalitu ide. Doposiaľ nie sú zjednotené analytické ani senzorické metódy porovnávacích testov. Považujeme za potrebné stanoviť metodiku interpretácie výsledkov. (pozn. red. Európska komisia už medzičasom predstavila jednotnú metodiku testovania výrobkov, ktorá zavádza harmonizovaný postup pri porovnávaní potravín pre celú EÚ.). Členovia SAMO trvajú na tom, aby dodávatelia dodávali výrobky správne označené, aby korešpondoval obsah s informáciami na obale. Nepripúšťame alternatívy a náhrady zložiek, zamieňanie základných zložiek za lacnejšie. Spotrebiteľ spohodlnel, nerieši podstatu problému, ale rieši témy, na ktoré ho nabádajú médiá. Táto téma však patrí na odbornú pôdu. Pripúšťame rozdiely žiadané na základe regionálnych chutí spotrebiteľov, najmä v pochutinách a korení. Tiež rešpektujeme rozdiely v zložení pre jednotlivé trhy, ak sú v záujme zdravia spotrebiteľa (menej tuku, cukru, kofeínu a pod.). Ak boli rozdiely nad rámec týchto príkladov, zachytili sme, že niektoré nadnárodné koncerny už urobili nápravné opatrenia. Ako dokumentujú nedávne prípady, aj u slovenských producentov vznikli pochybenia v zložení, a to žiaľ aj pri výrobkoch s niektorým z označení Politiky kvality EÚ, ktoré majú štandardizovanú a registrovanú receptúru. Mimochodom pripravovaný ZoNP výrazne sťažuje obchodníkom možnosť vykonávať audity a priebežnú kontrolu kvality výrobkov u dodávateľov. Z pohľadu SAMO ide o obmedzenie prevencie a vzniká potenciálne riziko pre spotrebiteľa.