Európska legislatíva týkajúca sa obchodných praktík je slepou uličkou pre poľnohospodárov a spotrebiteľov

Dátum: 20. júna 2017

EuroCommerceObchodníci potrebujú zdravý, prosperujúci poľnohospodársky sektor. Úspešní poľnohospodári nie sú tí, ktorých reguluje ťažká legislatíva, ale tí, ktorí si zriadili efektívne odbytové združenia, sú pripravení zapojiť sa do dialógu a vytvoriť podmienky na zosúladenie s potrebami spotrebiteľov. Obraz, ​​ktorý chceme vidieť v celej Európe, sú poľnohospodári schopní získať náležitý výnos z produktov s pridanou hodnotou. Obchodníci sa pri viacerých príležitostiach usilovali o nadviazanie európskeho dialógu s poľnohospodármi, a to nielen prostredníctvom iniciatívy pre férový obchod (Supply Chain Iniciative), ktorej hlavné zásady boli dohodnuté so zástupcami poľnohospodárov, ako aj  ostatnými článkami dodávateľského reťazca.

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu a zástupcovia troch členských štátov EÚ diskutovali o obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci. V nadväznosti na to generálny riaditeľ EuroCommerce (Európsky zväz obchodníkov) Christian Verschueren varoval, že neustále sústredenie sa na celoeurópsku legislatívu je zamerané na nesprávny cieľ, nepomôže poľnohospodárom a len poškodí spotrebiteľov.

„Obchodníci chápu problémy mnohých poľnohospodárov a v posledných rokoch im neraz pomohli prekonať krízové obdobia. Chceme byť ďalej nápomocní a podporiť mnohé odporúčania pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy (Agri-Markets Task Force) s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárov na trhu v dlhodobom horizonte. Avšak nedokážeme pochopiť, prečo sa tak veľká pozornosť sústreďuje na celoeurópsku legislatívu proti nekalým obchodným praktikám, keď je to vec, ktorá nijako nepomôže poľnohospodárom.“

Rôznorodé a vysoko kvalitné potraviny sú jedinečnou silou Európy, a práve na toto potrebujú obchodníci prilákať svojich spotrebiteľov. Výzva na zavedenie európskeho regulačného rámca odvádza pozornosť od oblasti, kde by politika mohla poľnohospodárom naozaj pomôcť. Zároveň ignoruje niektoré základné fakty o dodávateľskom reťazci a vzťahoch medzi obchodníkmi a poľnohospodármi:

• Naprieč celou Európou nakupujú obchodné reťazce v priemere menej ako 5 % svojich výrobkov priamo od poľnohospodárov.

• Cena zaplatená obchodníkmi, posledným článkom dodávateľského reťazca, za spracovaný výrobok nemá takmer žiadny vplyv na to, čo dostanú zaplatené poľnohospodári za svoju produkciu.

Obchodníci pôsobia vo vysoko konkurenčnom prostredí s priemernými čistými maržami približne 1 % na potravinách, pričom rokujú s výrobcami potravín, ktorých čisté marže dosahujú 15 % alebo viac. Zakázaním bežných obchodných podmienok medzi veľkými, často medzinárodnými, výrobcami a obchodníkmi a požadovaním prijatia celoeurópskych právnych predpisov sa sťažia obchodníkom možnosti dosiahnutia výhodnej ceny pre spotrebiteľov, bez prínosu pre poľnohospodárov.

• 20 členských štátov EÚ má už existujúce právne predpisy týkajúce sa neprimeraných obchodných podmienok, vrátane ochrany oboch strán pred akýmkoľvek nespravodlivým alebo jednostranným porušením zmluvy. To poukazuje na absenciu akejkoľvek potreby európskej legislatívy.

• Viac ako 80 % obchodných zmlúv reťazcov sa týka výrobkov dodávaných na národnej úrovni. Teda aj v prípade, že výrobok pochádza zo zahraničia, kontrakt určuje, ktoré národné právo sa bude uplatňovať.

Preto celoeurópska legislatíva pridáva ďalšiu byrokraciu k už existujúcim vnútroštátnym právnym predpisom, čo neprinesie žiadne pozitívne riešenie problémov poľnohospodárov.

Zdroj: http://www.eurocommerce.eu/media/141330/2017.06.19%20-%20UTPs.pdf