Obchodníci rokovali s ministerkou pôdohospodárstva o neprimeranosti pokút

Dátum: 30. septembra 2016

Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a zároveň zástupcovia najväčších obchodníkov na Slovensku sa v stredu stretli s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou. Na pracovnom stretnutí diskutovali predovšetkým o novelizovanom Zákone o potravinách.

Zástupcovia reťazcov informovali ministerku o zásadných opatreniach, ktoré obchodné reťazce v rámci svojich interných systémov vykonali za ostatné obdobie na elimináciu nedostatkov. Tieto systémy sú často nad rámec v porovnaní s inými členskými krajinami EÚ. Vďaka tomu reťazce za ostatné obdobie výrazne a preukázateľne znížili mieru pochybení a odstránili nedostatky vo svojich prevádzkach, na čo opakovane v médiách poukazovalo aj samotné ministerstvo.

Predstavitelia moderného obchodu na Slovensku preto ocenili konštruktívny prístup rezortu pri pripomienkovaní pripravovanej novely Zákona o potravinách, ktorá síce zachovávala inštitút tzv. miliónových pokút, no súhlasila so spresnením podmienok na ich udelenie. S veľkým znepokojením preto nazerajú na fakt, že výsledky riadneho pripomienkového konania boli zahodené a vláda bez vysvetlenia schválila pozmenený dokument, ktorý konštruktívnu dohodu ignoroval.

„Mrzí nás, že odborné pripomienky a argumenty obchodníkov k pripravovanej novele Zákona o potravinách týkajúce sa spôsobu udeľovania miliónových pokút neboli zohľadnené. Obchodníci mimoriadne dbajú na bezpečnosť potravín a zdravie zákazníkov a v prípade vlastného pochybenia sú pripravení aj niesť následky. Avšak tie by mali byť primerané miere zavinenia a zohľadňovať, či k problému došlo vinou obchodu alebo iného článku dodávateľského reťazca,“ uviedla Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Na stretnutí však nedošlo k zhodnému nazeraniu na túto problematiku, napriek predchádzajúcemu konštruktívnemu dialógu pri pripomienkovaní novely. Súčasné podmienky udeľovania tzv. miliónových pokút môžu mať čoskoro negatívny dopad na samotných zákazníkov, nakoľko je pravdepodobné, že sa premietnu v navýšení cien v maloobchode.

Predmetom rokovania bola aj podpora slovenských výrobkov v podmienkach moderného obchodu a s tým súvisiace podniknuté kroky obchodníkov združených v SAMO po vypuknutí mliečnej krízy. V záujme podpory slovenskej poľno- a potravinárskej prvovýroby a výroby obchodníci realizovali od mája tohto roku rôzne masívne letákové alebo televízne kampane zamerané na mlieko a mliečne výrobky pochádzajúce zo Slovenska, čo malo veľmi pozitívnu odozvu aj u samotných dodávateľov.

Členovia SAMO napriek politickej citlivosti týchto otázok zároveň na stretnutí deklarovali, že budú naďalej maximálne súčinní a pripravení podieľať sa s ministerstvom pôdohospodárstva na edukácii spotrebiteľov a zákazníkov na Slovensku a naďalej intenzívne pomáhať pri zvyšovaní bezpečnosti potravín na celej ceste z fariem až na stôl.