Odborníci diskutovali v Nitre o kvalite a bezpečnosti potravín na Slovensku

Dátum: 18. novembra 2015

Dňa 12. novembra 2015 sa v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil odborný seminár „Kvalita a bezpečnosť potravín: aktuálne trendy systémov riadenia a kontroly potravín“. Zúčastnili sa ho odborníci zo štátnej správy, akreditačných a certifikačných orgánov, ale aj odborná pedagogická obec zo Slovenska a z Českej republiky. Jedným prednášajúcich bola aj Ing. Katarína Fašiangová, PhD., predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Vo svojom príspevku sa zaoberala problematikou označovania potravín údajom o dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti a vplyvu znalosti zákazníkov a verejnosti na produkciu potravinového odpadu. Poukázala na fakt, že v dôsledku nepochopenia údajov o trvanlivosti potravín na ich obaloch zákazníci vyhadzujú stále viac potravín a aj tie, ktoré sú ešte vhodné na konzumáciu, čím prispievajú k nadmernej tvorbe potravinového odpadu. Opierala sa pritom o prieskum Európskej únie, ktorého výsledkom bola správa Európskeho parlamentu o stave v oblasti plytvania s potravinami a nezmyselného vytvárania potravinových strát, ktoré podrobnejšie spracovala vo svojom blogu. Jej prednáška sa na podujatí stretla s veľkým záujmom prítomných, ktorá sa odrazila aj v intenzívnej diskusii k uvedenej téme.

Odborným garantom seminára bol prof. Ing. Jozef Golian, Dr. z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, ktorý je zároveň čestným členom SAMO. K problematike plytvania potravinami sa venuje v osobitnom článku.

DSC_5688 DSC_5735 DSC_5632