SAMO rokovalo za obchodníkov na mimoriadnom zasadnutí HSR SR k navrhovanému zvýšeniu príplatkov za nočnú prácu a prácu cez víkendy a sviatky

Dátum: 02. decembra 2017

Dňa 2. decembra 2017 sa konalo mimoriadne plenárne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR v Bratislave. Na zasadnutí za účasti predsedu vlády SR, ministra práce a sociálnych vecí, ministra zdravotníctva a predkladateľov Návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, ktorý je v súčasnosti v parlamente, dostali zástupcovia jednotlivých sektorov – Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), Zväz cestovného ruchu, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Zväz súkromnej bezpečnosti – možnosť vyjadriť sa k dopadom časti tzv. sociálneho balíčka na úrovni tripartity. Navrhovaná legislatívna úprava sa týka zvýšenia mzdového zvýhodnenia zamestnancov za prácu cez víkend, v noci a počas sviatkov a má bezprostredný finančný dopad na podnikateľské prostredie. Prostredníctvom svojho členstva v Republikovej únii zamestnávateľov, na zasadnutí zastupovala obchodníkov Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorú reprezentovala jej predsedníčka, Katarína Fašiangová. Tá počas rokovania predniesla konkrétne pripomienky členov SAMO, poukázala na bezprostredne možný negatívny dopad predkladaného legislatívneho návrhu na sektor obchodu. Vo svojej správe uviedla, že zvýšenie príplatkov, tak ako je navrhované, zvýši personálne náklady zamestnávateľov v obchode o desiatky miliónov eur, pričom len u členov SAMO to bude navýšenie o 32 miliónov eur ročne. Zahraničné reťazce patria medzi lídrov v odmeňovaní zamestnancov v obchode a mnohí obchodníci už v súčasnosti dobrovoľne poskytujú svojim zamestnancom príplatky za prácu počas víkendu a sviatkov nad rámec Zákonníka práce. K. Fašiangová informovala predsedu vlády, prítomných ministrov a navrhovateľov predpisu, že pre obchodníkov združených  v SAMO je strategické uprednostniť plošné zvyšovanie základných platov, z ktorého budú profitovať stabilní zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere a nie študenti, brigádnici a dôchodcovia, ktorých by sa zvýšenie príplatkov najviac dotklo. Ďalej uviedla, že enormné zvýšenie mzdových nákladov zamestnávateľov môže viesť k zatvoreniu obchodov v nedeľu, a tým k zníženiu stavu kmeňových zamestnancov, čo bude mať negatívny dopad na mieru nezamestnanosti, keďže sektor maloobchodu a veľkoobchodu zamestnáva viac ako 295 tisíc ľudí na Slovensku. Poukázala tiež na fakt, že legislatívna úprava príplatkov v navrhovanej výške nie je bežná ani v stabilných ekonomikách okolitých krajín EÚ a tiež, že stanovenie výšky je tu zásadne prenechané na zamestnávateľov a ukotvené v kolektívnych zmluvách. Vyjadrila obavy obchodníkov, že v praxi možno očakávať stagnáciu základných miezd, nakoľko zamestnávatelia budú mať tendenciu šetriť na základných mzdách, aby pokryli náklady na zvýšené príplatky.

Predseda vlády po vypočutí stanovísk, dopadov a argumentov zo strany jednotlivých sektorov uistil prítomných, že vláda počúva na argumenty a najmä údaje, ktoré by mohli negatívne dopadnúť na prax po prijatí aktuálne navrhovanej novely.  Uistil teda prítomných, že rokovanie sociálnych partnerov k danej téme bude pokračovať a poveril ministra práce a sociálnych vecí zorganizovať ďalšie stretnutie v rámci HSR SR, kde budú všetky zainteresované strany hľadať kompromisné riešenia.