Slováci sa obávajú zvyšovania cien potravín. Kvôli návrhu zákona o osobitnom odvode reťazcov

Dátum: 03. decembra 2018

Zdroj: strategie.hnonline.sk  Dátum: 02.12.2018 

https://strategie.hnonline.sk/marketing/1851630-slovaci-sa-obavaju-zvysovania-cien-potravin-kvoli-navrhu-zakona-o-osobitnom-odvode-retazcov

Takmer 70 % obyvateľov Slovenska sa vyjadrilo proti schváleniu pripravovaného zákona.
Prieskumná agentúra Go4insight zisťovala názor obyvateľov Slovenska na pripravovaný návrh zákona o osobitnom odvode reťazcov. Výsledky prieskumu ukazujú, že väčšina občanov Slovenska nepodporuje tento návrh.
Všetkým respondentom bol pred samotným dopytovaním poskytnutý stručný popis návrhu zákona v nasledovnom znení:„Podľa návrhu nového zákona majú platiť osobitný odvod vo výške 2,5% z čistého obratu všetky obchodné reťazce, v ktorých aspoň 10 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v dvoch okresoch. Takto získané financie by sa mali použiť na vytvorenie rizikového fondu, vytvorenie marketingového fondu na podporu predaja slovenských, ale aj čerstvých potravín, na boj proti klimatickým zmenám a nákup nových technológií.“
Na základe tohoto opisu a vlastných predchádzajúcich informácií sa respondenti mali vyjadriť, do akej miery súhlasia alebo nesúhlasia, aby bol takýto návrh zákona schválený slovenským parlamentom.
„Spolu 69,7% obyvateľstva sa vyjadrilo proti schváleniu pripravovaného zákona, pričom 35,5% vyjadrilo výrazný nesúhlas a 34,2% čiastočný nesúhlas. Naopak, 20,2% populácie schválenie tohto zákona podporuje, pričom 4,0% so schválením súhlasí výrazne. Približne 10% obyvateľov Slovenska sa k tejto téme nevedelo vyjadriť,“ približuje Rastislav Kočan, managing partner Go4insight.

V žiadnej z relevantných socio-demografických skupín podiel podporovateľov návrhu zákona neprevýšil podiel jeho odporcov. Najviac ľudí, ktorí by zákon podporilo je medzi najstaršou vekovou skupinou (60 rokov a viac), kde by za návrh zákona zahlasovalo 29% a proti by bolo 64% tejto demografickej skupiny.Odmietavý postoj k zákonu je spojený s viacerými obavami obyvateľstva, týkajúcich sa dopadov, ktoré by tento zákon mohol priniesť.
Jednoznačne najväčšou obavou je, podľa slov Rastislava Kočana, že by dopadom nového zákona bolo zvyšovania cien bežných potravín. Túto obavu zdieľa až 86% obyvateľstva Slovenska. Môžeme teda skonštatovať, že zvyšovania cien sa obáva aj časť tých, ktorí zákon ako celok podporujú.

Ďalej nasleduje obava z možnosti netransparentného využitia získaných financií (73%) a možné zanikanie menších obchodov v malých obciach (70%). Taktiež sa ukázalo, že väčšina obyvateľov považuje takto formulovaný zákon za diskriminačný (57%).Ďalším z dopadov zákona by mohol byť aj fakt, že až 57% populácie by ďalšie zvyšovanie cien potravín ešte viac motivovalo nakupovať v zahraničí.Zástancovia zákona (20% populácie) argumentujú tým, že zákon by reťazcom výraznejšie neublížil a získané financie by mohli výrazne prispieť slovenskému štátnemu rozpočtu, ktoré môžu byť použité práve v agro priemysle. Dôvody podpory zákona sú tiež spojené s potrebou zníženia vplyvu zahraničných obchodných reťazcov.Odporcovia zákona (70% populácie) sa spontánne vyjadrili, že návrh zákona nepovažujú za správny nástroj ako pomôcť slovenským výrobcom a poľnohospodárom a pre bežných ľudí bude znamenať najmä zdražovanie bežne nakupovaných potravinárskych výrobkov.

O prieskume: Všetky uvedené informácie pochádzajú z online kvantitatívneho reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 18 rokov a viac, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 003 respondentov v termíne od 14. do 19. novembra 2018. Objednávateľom prieskumu bola Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).