Slovenská aliancia moderného obchodu má novú predsedníčku

Dátum: 07. januára 2015

Prvých niekoľko mesiacov pôsobenia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) prinieslo svoje ovocie a ukázalo opodstatnenosť fungovania takejto odvetvovej organizácie na slovenskom trhu. Svoje ďalšie aktivity bude preto združenie vykonávať pod vedením predsedníčky SAMO, ktorou sa ku dňu 7. januára 2015 stala Ing. Katarína Fašiangová, PhD.

Komplexnosť a špecifiká problematiky moderného obchodu vyžadujú vysoké nasadenie a odborné vedenie na to, aby mohla aliancia naplniť svoje poslanie a ciele, pre ktoré vznikla. „Všetci členovia SAMO sa jednomyseľne zhodli na tom, že pani Fašiangová je vďaka svojmu doterajšiemu profesionálnemu pôsobeniu tým správnym človekom, ktorý by toto poslanie pomohol napĺňať“, hovorí Milan Kisztner, doterajší hovorca SAMO.

Katarína Fašiangová má dlhoročné skúsenosti z riadenia kvality, bezpečnosti a hygieny potravín. V minulosti sa tejto oblasti venovala tak na expertnej, ako aj manažérskej úrovni, či už v regulačných a kontrolných štátnych inštitúciách, komerčných subjektoch obchodu, ale aj v odvetvových združeniach obchodu. „Svoje pôsobenie v Slovenskej aliancii moderného obchodu chápem ako ocenenie mojej doterajšej práce a dlhoročných skúseností a zároveň ako výzvu podieľať sa na ďalšom rozvoji tohto prestížneho združenia obchodu,“ hovorí Katarína Fašiangová.

K. Fašiangová bude v SAMO zodpovedná nielen za výkonnú agendu združenia, realizáciu jednotlivých projektov, ale bude zastrešovať aj komunikáciu s médiami. Medzi priority v úvode jej pôsobenia bude patriť upevňovanie aktívneho dialógu s dotknutými orgánmi verejnej správy a ďalšími relevantnými inštitúciami, postaveného na korektnej a odbornej báze. Nemenej dôležitou bude aj práca so slovenskými zákazníkmi, vzhľadom na ich potreby a povedomie o fungovaní európskeho retailového trhu, ktorého je Slovensko súčasťou. Súbežne s tým bude zároveň koordinovať prípravu združenia na nadobudnutie právnej subjektivity.

IMG_3025