Slovenská aliancia moderného obchodu sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov

Dátum: 16. februára 2017

Od februára 2017 sa Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) stáva novým kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Vstupom SAMO do RÚZ sa nám vytvoril jedinečný priestor na spoluprácu s ďalšími významnými subjektami – firmami a zväzmi, ktoré zastupujú záujmy zamestnávateľov na Slovensku naprieč všetkými odvetviami hospodárstva“, uviedla pri tejto príležitosti Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

Ambíciou SAMO, ktoré reprezentuje najvýznamnejších zamestnávateľov zo sektora obchodu s takmer dvoma desiatkami tisíc zamestnancov bude aktívne prispievať v rámci RÚZ k pozitívnej zmene legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie na národnej aj európskej úrovni. Okrem toho, SAMO plánuje využiť priestor v RÚZ aj na odbornú diskusiu, prezentáciu odborných postojov a spoluprácu vo výboroch a pracovných skupinách RÚZ za účelom tvorby právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej a sociálnej politiky štátu. Prostredníctvom svojich zástupcov sa SAMO chce tiež priamo podieľať na spolupráci v rámci odborných komisií zriaďovanými NR SR, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, do ktorých sú zástupcovia RÚZ prizývaní.

„Vstup Slovenskej aliancie moderného obchodu do RÚZ vnímam aj ako ocenenie nášho doterajšieho pôsobenia v prospech zamestnávateľskej obce a teším sa na spoluprácu s organizáciou združujúcou najväčších zamestnávateľov v sektore obchodu na Slovensku“, vyhlásil Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ.

Vzhľadom k aktuálnym potrebám sektora obchodu na Slovensku, ktoré trpí nedostatkom pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily, chce SAMO venovať osobitnú pozornosť téme duálneho vzdelávania. Ambíciou SAMO je preto zapojiť sa v rámci RÚZ do aktivít súvisiacich s budovaním  funkčného systému duálneho vzdelávania na Slovensku.