Vzniklo nové odvetvové združenie obchodu

Dátum: 16. septembra 2014

Maloobchodné spoločnosti BILLA, KAUFLAND, LIDL, TESCO a veľkoobchod METRO iniciovali vznik prvého odvetvového združenia obchodu na Slovensku – Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). Združenie formálne pôsobí v rámci Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK), ako samostatný pracovný výbor.

Za vznikom SAMO stojí snaha jeho zakladajúcich členov prevziať spoluzodpovednosť za ďalší rozvoj moderného obchodu na Slovensku a zároveň sa na ňom aktívne podieľať. Vo svojich aktivitách sa združenie chce zameriavať na ďalšie zlepšovanie služieb pre zákazníkov. To vnímajú členovia SAMO ako spoločný cieľ pre všetky zainteresované strany v sektore obchodu, s ktorými preto chcú viesť odborný a konštruktívny dialóg. Jeho výsledkom by mali byť dobre nastavené a trvalo udržateľné vzťahy obchodu a výroby, vyvážený regulačný rámec a primeraná ochrana spotrebiteľa. „Je pre nás potešením, že zakladajúci členovia SAMO si vybrali práve SNOPK ako platformu, prostredníctvom ktorej chcú realizovať svoje ciele a predsavzatia. Budeme sa snažiť ich v tomto úsilí maximálne podporovať,“ povedal Guido Glania, výkonný člen predstavenstva SNOPK.
Moderný obchod je dôležitou súčasťou ekonomiky, pretože je významným zamestnávateľom, investorom, prispievateľom do štátneho rozpočtu, ale aj prínosom pre rozvoj regiónov. Zároveň má významný dopad na rôzne oblasti každodenného života a kvalitu života ľudí. Kľúčovou v tomto smere je kvalita výrobkov, služieb a pridanej hodnoty pre zákazníkov. Moderný obchod prináša vo všetkých uvedených oblastiach neustále zlepšenia. Za dôležitú preto považuje aj pravidelnú a otvorenú komunikáciu s verejnosťou, pretože si uvedomuje, že informovanosť je kľúčovým predpokladom pre zvyšovanie dôvery zákazníkov voči obchodu na Slovensku, čo je aj jedným z hlavných cieľov SAMO.
Okrem vyššie uvedených odborných oblastí sa SAMO plánuje angažovať aj v prospech pomoci sociálne slabším rodinám a jednotlivcom a pri znižovaní plytvania potravinami. Docieliť to plánuje spoluprácou s Potravinovou bankou Slovenska a sociálnymi výdajňami zriadenými samosprávami.

Video z tlačovej konferencie, 16. 9. 2014:

SAMO združuje spoločnosti obchodu, ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 449 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu takmer 2,5 miliardy eur, a to bez úľav v rámci štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú viac ako 23 tisíc ľudí. Na pultoch svojich predajní ponúkajú v každom okamihu spolu približne 230 miliónov kusov výrobkov.

Tlacova konferencia

Tlacova konferencia