Záujem o duálne vzdelávanie je stále vyšší

Dátum: 09. októbra 2017

 
Zdroj: IN STORE Slovakia , Dátum: 02.10.2017

 „Dnes ťažko nájdeme sektor, ktorý nebojuje o kvalitných pracovníkov. Zamestnanci si môžu vyberať, často majú pocit, že za dverami ich súčasného zamestnávateľa je hneď niekoľko ďalších pracovných príležitostí. A do veľkej miery majú pravdu. 25 ročný človek s 10 rokmi praxe sa tak stáva realitou,“ hovorí headhunterka Ivana Brutenič, PhD. zo personálnokonzultačnej spoločnosti EXACT RECRUITMENT.

ČLENOVIA SAMO INVESTOVALI VYŠE POL MILIÓNA EUR

Jedným z progresívnych riešení problému akútneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je duálne vzdelávanie. Napríklad členovia SAMO (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl a Tesco) za posledné dva roky investovali do vzdelávania žiakov a duálneho systému viac ako 500 000 €. Členovia poskytujú prácu pre viac ako 26 000 ľudí v obchode, čím sa radia medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Spomínané investície sa týkali hlavne personálneho zabezpečenia duálneho vzdelávania, prípravy priestorov a systémov pre kvalitné vzdelávanie budúcich kolegov. Členovia SAMO pre tento školský rok tak disponujú 113 inštruktormi, ktorí sú odborne zaškolení pre praktickú výučbu v systéme duálneho vzdelávania. „Dnes je spolu na celom Slovensku 178 certifi kovaných filiálok, ktoré môžu poskytovať odbornú prax študentom SAMO tried,“ uviedla Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO. Do 1. ročníka SAMO tried v systéme duálneho vzdelávania toho roku nastúpilo spolu 79 žiakov, pričom vo všetkých ročníkoch – 1., 2. a 3. ročníku – dnes študuje spolu 126 žiakov členov SAMO v systéme duálneho vzdelávania.

Dostupné prieskumy uvádzajú, že až 32 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku pracuje na stredoškolskej pozícii a až 60 % stredoškolských absolventov nepracuje v odbore. Rovnako tak prieskumy ukazujú, že každý tretí absolvent vysokej školy si nenájde vysokoškolskú pozíciu do päť rokov od ukončenia štúdia. Reťazce práve prostredníctvom duálneho vzdelávania získavajú pracovníkov, o ktorých je mimoriadne vysoký záujem, mladých ľudí, s niekoľkoročnou praxou. Uvedených 178 certifi kovaných prevádzok dokáže poskytnúť nielen priestor pre vzdelávania a nadobudnutie skúseností, ale následne aj prácu 550 mladých ľudí, študentom stredných odborných škôl.
O KVALITNÝCH ŠTUDENTOV ZABOJOVALI AJ V AGROPOTRAVINÁRSTVE

Pri porovnaní roku 1995 a 2014 vidíme obrovský pokles zamestnanosti v agropotravinárskom sektore. Podľa Eurostatu v agropotravinárskom sektore ešte v roku 1995 pracovalo 203 000 zamestnancov, v roku 2014 už len 53 000 ľudí. Priemerný vek zamestnancov v poľnohospodárstve v roku 2014 dosiahol 46,6 rokov u žien a 46,8 rokov u mužov.

„Práve systém duálneho vzdelávania je možnosť, ako motivovať mladých ľudí, aby spolu so štúdiom zároveň aj praxovali u konkrétneho zamestnávateľa. Odhaduje sa, že do roku 2050 pribudnú na svete dve miliardy ľudí a požiadavka na výrobu potravín vzrastie o 70%. Perspektíva potreby agropotravinárstva tu preto je,“ uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík. V školskom roku 2017/2018 zamestnávatelia ponúkajú duálne vzdelávanie v 12 poľnohospodárskych a 6 potravinárskych učebných odboroch. Najväčší dopyt po žiakoch je v odboroch poľnohospodár – mechanizácia a cukrár – pekár, ale napríklad aj mäsiari alebo biochemici, ktorí by našli uplatnenie v mliekarenskej výrobe. Zoberme si ako príklad pekárov. Internetový sprievodca trhom práce uvádza pre profesiu pekár takmer 130 voľných pracovných miest! „Naši pekári potrebujú do výroby kvalifi kovanú aj nekvalifi kovanú pracovnú silu. Chýbajú im mladí ľudia, ktorí by v budúcnosti pracovali v pekárňach a snažili sa zachovať toto remeslo, a to práve v časoch silnej konkurencie polotovarov na pultoch obchodov,“ konštatuje M. Semančík. Jednou z výhod štúdia v systéme duálneho vzdelávania je možnosť pre pekára získať pracovnú zmluvu u konkrétneho zamestnávateľa. Zároveň však má absolvent možnosť osamostatniť sa a otvoriť si vlastnú pekáreň. Záujem zamestnávateľov o duálne vzdelávanie v agropotravinárstve stúpa. Pred dvoma rokmi mali osvedčenie na vstup do systému duálneho vzdelávania od SPPK dva poľnohospodárske podniky. Dnes zabezpečuje túto formu vzdelávania už 36 poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov.
Výhody pre študentov aj zamestnávateľov sú nesporné. Získajú vedomosti z praxe, pracovné návyky, naučia sa zodpovednosti, získajú čiastočnú finančnú nezávislosť už počas štúdia. Okrem vzdelávacích aktivít majú žiaci tiež garanciu pracovného miesta, v prípade úspešného ukončenia štúdia. Navyše z pohľadu kariérneho plánovania získajú vedomosti a prax v odvetví, kde je akútny nedostatok kvalifi kovaných pracovníkov a ich cesta za vyššími pozíciami bude rýchlejšia ako v konkurenčnejších odvetviach.
Zamestnávatelia na druhej strane získajú skúsených ľudí, ktorí pri nástupe majú vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre výkon daného povolania. Znížia fl uktuáciu, pretože mladý človek nastupuje medzi známe tváre a do známeho prostredia. S mladými ľuďmi prichádzajú tiež nové nápady a inovácie.
V ČOM JE HÁČIK?

Duálne vzdelávanie má háčikov hneď niekoľko.

Patrí k nim informovanosť rodičov o garantovanom pracovnom mieste. Rodičia často smerujú deti napríklad na gymnáziá a nepremýšľajú o reálnom uplatnení na trhu práce. Podporu žiaci aj rodičia hľadajú u výchovných poradcov. Tí z objektívnych príčin často nemajú na žiaka viac ako pár minút času. Pritom takmer polovica žiakov sa dnes pre konkrétnu kariéru rozhodne na základe odporúčania od výchovného poradcu. Iné prieskumy hovoria, že až dvaja z troch rodičov žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl deklarujú, že strednú školu si vyberá samo dieťa. Až 80 % opýtaných rodičov uviedlo, že informácie o možnostiach stredoškolského štúdia získava od svojho dieťaťa a pre 76 % opýtaných sú zdrojom informácií i osobné rozhovory s priateľmi či známymi.
Problémom tiež je, že žiaci nemajú možnosť prestúpiť do duálneho vzdelávania v druhom ročníku, keď už majú výrazne viac informácií o tejto forme štúdia. Školy trápi hlavne krátenie normatívov a administratívna náročnosť. Štát vezme škole časť mzdového normatívu na majstra odborného výcviku a zároveň školy musia prerábať rozvrhy, osnovy a učebné plány. Zamestnávatelia vnímajú zdĺhavú certifikáciu, ktorá výrazne predlžuje možnosť zapojiť konkrétnu spoločnosť/prevádzku do duálneho vzdelávania a tiež finančnú náročnosť hlavne pre menšie a stredné firmy.
Napriek mnohým prekážkam je o duálny systém vzdelávania stále vyšší záujem zo všetkých zainteresovaných strán. Podľa skúseností zo zahraničia je výbornou prípravou mladých ľudí na budúce povolanie a zároveň zaujímavým riešením nedostatku pracovnej sily pre zamestnávateľov.